logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  پازولینی ، ۵۰ سال پس ازمرگش [۰۷ دسامبر ۲۰۲۰]
»  نقش های آزادی [۲۶ اکتبر ۲۰۲۰]
»  بهشت گمشده کودکی [۰۳ اکتبر ۲۰۲۰]
»  راه رفتن روی طناب [۲۸ اوت ۲۰۲۰]
»  سینمای عربستان و حقوق زنان [۱۷ اوت ۲۰۲۰]
»  سایه استالین [۰۲ ژوييه ۲۰۲۰]
»  جشنواره کن و دلتنگی ها [۱۲ ژوين ۲۰۲۰]
»  بچه های تبعید [۲۱ آپريل ۲۰۲۰]
»  دوگل، صدایی دیگر [۱۹ مارس ۲۰۲۰]
»  پیش بینی های اسکار [۰۹ فوريه ۲۰۲۰]
»  زندگی و جنگ [۲۱ ژانويه ۲۰۲۰]
»  سوریه و قربانیان جنگی [۲۴ دسامبر ۲۰۱۹]
»  رویای فلینی [۱۳ آپريل ۲۰۱۹]
»  یک اسکار متفاوت [۲۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  برگزیدگان سزار [۲۵ فوريه ۲۰۱۹]
»  بنیاد گرایی و سینمای افغان [۱۴ فوريه ۲۰۱۹]
»  سلام علیکم جشنواره فجر [۳۱ ژانويه ۲۰۱۹]
»  مرزواقعیت و اوهام [۱۷ ژانويه ۲۰۱۹]
»  راک در لنینگراد [۲۰ دسامبر ۲۰۱۸]
»  درستایش ژان رنوار [۱۲ نوامبر ۲۰۱۸]
»  درجستجوی هویت [۲۶ اکتبر ۲۰۱۸]
»  تصویری سیاه از کشوری مسلمان [۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  سوزاندن بال های جوانی [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  ازواقعیت تا اوهام‎ [۰۱ اوت ۲۰۱۸]
»  پرونده‌ی مونا [۰۶ ژوييه ۲۰۱۸]
»  سه رخ - ایران امروز [۱۱ ژوين ۲۰۱۸]
»  جشنواره کن و برگزیدگانش [۲۰ مه ۲۰۱۸]
»  پیروزی و کن [۰۶ مه ۲۰۱۸]
»  مرگ استالین [۱۶ آپريل ۲۰۱۸]
»  عبوراز سنت و مدرنیته [۰۲ آپريل ۲۰۱۸]
»  اسکارو یک نام [۰۶ مارس ۲۰۱۸]
»  روبان های سپید سزار [۰۳ مارس ۲۰۱۸]
»  با درد زیستن [۱۹ فوريه ۲۰۱۸]
»  مردی با یک سیگاربرگ [۳۰ ژانويه ۲۰۱۸]
»  باز شدن سالن های سینما درعربستان سعودی [۲۱ دسامبر ۲۰۱۷]
»  تنها، دربرابرهمه‎ [۱۱ دسامبر ۲۰۱۷]
»  پناهنده، شناور در فضا [۲۸ نوامبر ۲۰۱۷]
»  فیلمی درباره نسل کشی ارامنه [۰۹ نوامبر ۲۰۱۷]
»  تهران تابو [۰۵ اکتبر ۲۰۱۷]
»  زندگی با ترس و شادی [۳۱ اوت ۲۰۱۷]
»  مرگ عروس سیاهپوش [۰۱ اوت ۲۰۱۷]
»  ریشه های گمشده [۲۲ ژوييه ۲۰۱۷]
»  فیلمی کمدی درنقد بنیادگرایی [۰۵ ژوييه ۲۰۱۷]
»  جایزه ای برای یک مرد درستکار [۲۹ مه ۲۰۱۷]
»  تنفس درهوای کن [۱۵ مه ۲۰۱۷]
»  شهرکارل مارکس [۰۷ مه ۲۰۱۷]
»  درسرزمین ما [۰۷ آپريل ۲۰۱۷]
»  سایه روشن های جادویی [۲۴ مارس ۲۰۱۷]
»  سزار و یک نام [۲۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  بهشت غرب [۱۹ فوريه ۲۰۱۷]
»  مرگ یک بانوی سالخورده [۳۰ ژانويه ۲۰۱۷]
»  شعروزندگی‎ [۰۹ ژانويه ۲۰۱۷]
»  عبور از زیریک رادار [۲۱ دسامبر ۲۰۱۶]
»  هنرمندی با قلبی بزرگ‎ [۰۴ دسامبر ۲۰۱۶]
»  عروسک های سینمای ایران [۲۷ اکتبر ۲۰۱۶]
»  حرفه ; خبرنگارواقعی [۱۳ اکتبر ۲۰۱۶]
»  جاودانگی برای آزادی [۱۱ اکتبر ۲۰۱۶]
»  بهارسینما پس از تابستان [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  نه آسمان ، نه زمین [۲۰ اوت ۲۰۱۶]
»  سفری به وحشیگری [۰۴ اوت ۲۰۱۶]
»  باد مارا باخود خواهد برد [۰۶ ژوييه ۲۰۱۶]
»  برگزیدگان جشنواره کن [۲۳ مه ۲۰۱۶]
»  جشنواره کن و (مشتری) ازایران [۱۰ مه ۲۰۱۶]
»  پیروزی اراده [۱۲ آپريل ۲۰۱۶]
»  ناهید دربرزخ تردیدها [۰۷ مارس ۲۰۱۶]
»  بوی خوش موفقیت [۲۹ فوريه ۲۰۱۶]
»  جای خالی بزرگان [۰۲ فوريه ۲۰۱۶]
»  در آرزوی دموکراسی [۰۹ ژانويه ۲۰۱۶]
»  آقای صدا تا ابدیت [۲۷ دسامبر ۲۰۱۵]
»  ساخت فرانسه [۰۵ دسامبر ۲۰۱۵]
»  ایتالیای کوچک [۲۷ اکتبر ۲۰۱۵]
»  شکست تابوها [۰۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  رنج وسرمستی [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  قهرمانان فراموش شده [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  آرامش دریک رودخانه بزرگ [۱۴ اوت ۲۰۱۵]
»  زندگی بهتراز جنگ [۱۶ ژوييه ۲۰۱۵]
»  رویای ۱۲۰ ساله [۰۲ ژوييه ۲۰۱۵]
»  زنگ های کن به صدا درمی آیند [۰۹ مه ۲۰۱۵]
»  ژان رنوار , راوی ارزش های انسانی [۲۵ آپريل ۲۰۱۵]
»  دخترهند [۲۶ مارس ۲۰۱۵]
»  تجربه درسینما و سیاست [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  چگونه سینماها درآتش نادانی سوختند [۰۴ فوريه ۲۰۱۵]
»  چه سخت است ... [۱۴ ژانويه ۲۰۱۵]
»  درسایه ی جهادگران اسلامی [۰۲ ژانويه ۲۰۱۵]
»  تروفو- سینماو زندگی [۲۴ نوامبر ۲۰۱۴]
»  هملت درکشمیر [۱۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  جنگ روسیه با هالیوود [۰۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  سلام سینما تک [۰۲ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  نقش های ماندگاریک بازیگر [۱۲ اوت ۲۰۱۴]
»  سینمای فرانسه و فاشیسم [۱۴ ژوين ۲۰۱۴]
»  درجستجوی آزادی [۰۲ ژوين ۲۰۱۴]
»  کن آفتابی یا بارانی [۱۱ مه ۲۰۱۴]
»  سرزمین تلخ شیرین من [۱۲ آپريل ۲۰۱۴]
»  خاموشی آلن رنه [۰۹ مارس ۲۰۱۴]
»  کلاهبرداری آمریکایی دراسکار [۰۱ مارس ۲۰۱۴]
»  سینماها درآتش [۲۵ فوريه ۲۰۱۴]
»  دردسرهای یک یهودی ستیز [۱۷ ژانويه ۲۰۱۴]
»  معراجی ها [۰۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  سنگفرش های پاریس [۱۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  خانه های ویران [۱۸ نوامبر ۲۰۱۳]
»  رم پازولینی‎ [۳۰ اکتبر ۲۰۱۳]
»  ماندگاری یک نقش [۱۱ اکتبر ۲۰۱۳]
»  لمپنیسم در سینمای ایران [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  همه آرزویم اما [۱۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  سکس و خشونت در جشنواره کن [۲۸ مه ۲۰۱۳]
»  آمریکایی ها در کن [۱۳ مه ۲۰۱۳]
»  تقدس در سایه ی تردید [۲۲ آپريل ۲۰۱۳]
»  مرگ آموزگارسینما [۲۵ مارس ۲۰۱۳]
»  تلاش برای آزادی [۱۵ مارس ۲۰۱۳]
»  دشواری های زن بودن [۰۲ مارس ۲۰۱۳]
»  بزرگداشت دخت ایران زمین [۱۸ فوريه ۲۰۱۳]
»  دوچرخه ای برای وجده [۱۷ فوريه ۲۰۱۳]
»  کشف دوباره ی دالی [۲۶ ژانويه ۲۰۱۳]
»  نان و عشق و کومنچینی‎ [۱۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  از روسیه با عشق‎ [۰۹ ژانويه ۲۰۱۳]
»  دورخیز فرانسه برای اسکار [۳۰ دسامبر ۲۰۱۲]
»  با عشق زیستن‎ [۰۴ نوامبر ۲۰۱۲]
»  سنگ بر آینه‎ [۲۳ اکتبر ۲۰۱۲]
»  پاریس از نگاه هالیوود‎ [۱۶ اکتبر ۲۰۱۲]
»  خدا حافظ تهران [۰۹ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  زنی برای همه دوران [۰۵ اوت ۲۰۱۲]
»  سینمای مصر پس از انقلاب [۰۳ اوت ۲۰۱۲]
»  هدایت و زمانه ی روشنفکری [۰۸ ژوييه ۲۰۱۲]
»  انرژی هسته ای یا انرژی الکلی [۰۶ ژوييه ۲۰۱۲]
»  سینمای ایتالیا پس از فاشیسم [۲۸ ژوين ۲۰۱۲]
»  جشنواره کن حسرت برای سینمای فرانسه [۳۰ مه ۲۰۱۲]
»  کیارستمی نماینده ژاپن در جشنواره کن [۰۱ مه ۲۰۱۲]
»  تایتانیک : یادآوری یک فاجعه [۱۰ آپريل ۲۰۱۲]
»  برتون و هیولاهایش‎ [۳۰ مارس ۲۰۱۲]
»  جمهوری اسلامی و هم جنس گرایی [۱۳ فوريه ۲۰۱۲]
»  سال خوب برای سینمای فرانسه [۰۶ فوريه ۲۰۱۲]
»  ما همه ‎( هرانت )‎ هستیم [۲۳ دسامبر ۲۰۱۱]
»  در ستایش یک فیلمساز ضد فاشیست [۰۶ دسامبر ۲۰۱۱]
»  بهترین گزینه برای ساتراپی [۱۹ نوامبر ۲۰۱۱]
»  حیوان حرام در غزه [۲۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  بهشت یا جهنم زهرا [۱۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  یازدهم سپتامبرو اسلام ستیزی [۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  تصویری متفاوت از آخرین شاه [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  کمک یک ایرانی به موزه لوور [۱۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  تصویری تلخ از جامعه ایران [۱۱ ژوين ۲۰۱۱]
»  سیاست ,آمریکا و سکس [۲۵ مه ۲۰۱۱]
»  یک آمریکایی در پاریس [۱۶ مه ۲۰۱۱]
»  هنر و سرگرمی در جشنواره کن [۲۶ آپريل ۲۰۱۱]
»  سارکوزی بر پرده سینما [۱۳ آپريل ۲۰۱۱]
»  در یک دنیای بهتر [۲۷ مارس ۲۰۱۱]
»  خاموشی آخرین ملکه سینما [۲۴ مارس ۲۰۱۱]
»  زنان بدون برقع [۰۷ مارس ۲۰۱۱]
»  مرگ در فراموشی [۰۲ مارس ۲۰۱۱]
»  دوران خوش هنرهفتم [۱۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  جشنواره مقدس فیلم فجر [۰۲ فوريه ۲۰۱۱]
»  احمدی نژاد اتمی [۲۹ ژانويه ۲۰۱۱]
»  بازگشت کفن سیاه [۰۶ ژانويه ۲۰۱۱]
»  باردو به جنگ می رود [۰۷ نوامبر ۲۰۱۰]
»  مردان و خدایان [۲۴ اکتبر ۲۰۱۰]
»  یک زمین - یک خانواده [۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  خدا حافظ آقای شابرول [۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  هالیوود در برابرسینمای سه بعدی [۳۱ اوت ۲۰۱۰]
»  بن لادن , آکتور سینما [۰۳ اوت ۲۰۱۰]
»  زیر آسمان پاریس [۲۳ ژوييه ۲۰۱۰]
»  شرفیابی هنرمندان مزدور [۱۳ ژوييه ۲۰۱۰]
»  در برلین اتفاق افتاد [۱۲ آپريل ۲۰۱۰]
»  بهارسینما درفرانسه [۰۵ آپريل ۲۰۱۰]
»  در خدمت ابلیس یا خدا [۰۶ مارس ۲۰۱۰]
»  تلخ یا شیرین [۰۲ فوريه ۲۰۱۰]
»  حدیث های تکراری یک ملکه [۱۸ ژانويه ۲۰۱۰]
»  گربه های ایرانی در پاریس [۱۲ ژانويه ۲۰۱۰]
»  در باره الی و سینمای ایران [۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  هویت باز یافته [۱۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  پاریس – تهران [۱۵ ژوييه ۲۰۰۹]
»  تحریم یا تایید؟ [۰۷ ژوين ۲۰۰۹]
»  سی سال سینمای ملایان [۰۷ آپريل ۲۰۰۹]
»  روایت یک فمینیست [۰۶ آپريل ۲۰۰۹]
»  در ستایش آزادی [۲۶ فوريه ۲۰۰۹]
»  آزادی از آن ماست* [۱۰ نوامبر ۲۰۰۸]

مجید صدقی

صفحه اول