logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  بودجه امام صادقی ها در مجلس همسو [۲۲ دسامبر ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش بیستم [۰۱ دسامبر ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نوزدهم [۰۸ نوامبر ۲۰۲۱]
»  نظامیان رژیم بر ویرانه های اقتصاد [۲۵ اکتبر ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هجدهم [۲۱ اکتبر ۲۰۲۱]
»  روابط ایران و آذربایجان از تنش به بحران [۰۵ اکتبر ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هفدهم [۰۷ اوت ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش شانزدهم [۲۱ ژوييه ۲۰۲۱]
»  پروژه عظیم کانال استانبول در ترکیه و سند چشم انداز ۲۰ ساله در ایران [۰۲ ژوييه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش پانزدهم [۲۶ ژوين ۲۰۲۱]
»  گره خوردگی سیاست مافیا اقتصاد در ترکیه [۱۱ ژوين ۲۰۲۱]
»  نمایش انتخابات رو به پایان است [۲۷ مه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش چهاردهم [۲۶ مه ۲۰۲۱]
»  نمایش انتخابات با بازیگران دست چندم [۱۶ مه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش سیزدهم [۱۰ مه ۲۰۲۱]
»  نمایش دیگری از رژیم با بازیگری محمد جواد ظریف و... [۰۲ مه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دوازدهم [۳۰ آپريل ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش یازدهم [۱۷ آپريل ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دهم [۰۴ آپريل ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نهم [۲۴ مارس ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هشتم [۱۰ مارس ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هفتم [۲۷ فوريه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش ششم [۲۰ فوريه ۲۰۲۱]
»  ستیز با چپ ولی حالا چرا؟ [۱۴ فوريه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش پنجم [۱۷ ژانويه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش چهارم [۰۳ ژانويه ۲۰۲۱]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش سوم [۲۳ دسامبر ۲۰۲۰]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دوم [۱۱ دسامبر ۲۰۲۰]
»  فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نخست [۰۶ دسامبر ۲۰۲۰]
»  اقتصاد بحران زده ایران در کشاکش... (خامنه ای در مقابل خامنه ای ) [۱۸ نوامبر ۲۰۲۰]
»  پایان جنگ در قره باغ، تا وقت دیگر [۱۱ نوامبر ۲۰۲۰]
»  جنگ قره باغ و کرشمه های جمهوری اسلامی [۰۲ نوامبر ۲۰۲۰]
»  ایران در رقابت با ترکیه به باکو نزدیک می شود [۲۲ اکتبر ۲۰۲۰]
»  بازخوانی بیانیه ۱۲ شهریور [۲۷ اوت ۲۰۲۰]
»  تنش در جنوب قفقاز افزایش می یابد [۰۵ اوت ۲۰۲۰]
»  زدو خورد های مرزی ارمنستان با جمهوری آذربایجان [۱۶ ژوييه ۲۰۲۰]
»  عملیات امنیتی نظامی ایران- ترکیه در چند پرده [۰۲ ژوييه ۲۰۲۰]
»  حماسه بابک خرم دین در آذربایجان [۲۰ ژوين ۲۰۲۰]
»  چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن [۰۷ ژوين ۲۰۲۰]
»  این بار تاراج بورس کلید خورده استَ [۱۱ مه ۲۰۲۰]
»  جهش تولید به هر قیمت یا بازار مکاره در هر فرصت [۲۰ آپريل ۲۰۲۰]
»  سالخوردگی یا خودشیفتگی [۱۰ آپريل ۲۰۲۰]
»  با ویروس کرونا روز های پر تنش و ساختارشکنی در پیش رو است [۲۸ مارس ۲۰۲۰]
»  طنازی خامنه ای و روحانی بر ویرانه های اقتصاد [۲۲ مارس ۲۰۲۰]
»  ویروس کرونا اقتصاد ایران را به کما می برد [۱۱ مارس ۲۰۲۰]
»  پیآمد های بحران ادلب در منطقه [۱۹ فوريه ۲۰۲۰]
»  نشست سومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران در چند پرده [۱۲ فوريه ۲۰۲۰]
»  پنهانکاری رژیم، فروپاشی اقتصادَ [۲۹ ژانويه ۲۰۲۰]
»  توسعه میدان عملیاتی ترکیه در مدیترانه [۱۰ ژانويه ۲۰۲۰]
»  رزم پیگیر « فرقه دمکرات آذربایجان » در دهه هشتم خود همچنان ادامه دارد ( بخش سوم ) [۲۲ دسامبر ۲۰۱۹]
»  تروریسم، سپاه پاسداران و نمایشی دیگر [۲۲ آپريل ۲۰۱۹]
»  پیآمد انتخابات محلی در ترکیه [۰۴ آپريل ۲۰۱۹]
»  اندکی مکث در سال ۹۷ و چشم انداز اقتصاد در سال [۲۹ مارس ۲۰۱۹]
»  مبارزه زنان آذربایجان در بزرگداشت ۸ مارس همچنان ادامه دارد [۰۶ مارس ۲۰۱۹]
»  ۴۰ سالگی انقلاب و رویکرد آن به واحد های ملی در ایران [۱۰ فوريه ۲۰۱۹]
»  هر کنفرانس و نشستی بدون شرکت واحد های ملی دستآوردی نخواهد داشت [۳۱ ژانويه ۲۰۱۹]
»  لایحه بودجه یا عوامفریبی تکراری [۰۷ ژانويه ۲۰۱۹]
»  تحرکات جدید در منطقه و تلاش های نظامی ترکیه [۳۱ دسامبر ۲۰۱۸]
»  اقتصاد ایران گرفتار در دست انداز ولایت [۲۶ دسامبر ۲۰۱۸]
»  ۱۶ آذر جشن کتابسوزان و پرسش از روشنفکران [۱۸ دسامبر ۲۰۱۸]
»  جهان بینی فرقه دمکرات آذربایجان [۰۶ دسامبر ۲۰۱۸]
»  فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان [۲۰ نوامبر ۲۰۱۸]
»  چشم انداز روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا [۳۰ اوت ۲۰۱۸]
»  نظام حقوقی دریای خزر و پیچیدگی های آن [۲۰ اوت ۲۰۱۸]
»  اقتصاد در کما و رژیم در فناء [۲۶ ژوييه ۲۰۱۸]
»  به سوی تشکیل حکومت های محلی در ایران (بخش دوم) [۰۶ ژوييه ۲۰۱۸]
»  انتخابات ترکیه و دوران جدید اردوغان [۲۶ ژوين ۲۰۱۸]
»  بسوی تشکیل حکومت های محلی در ایران ( بخش نخست ) [۱۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  روحانی در تبریز و حاشیه های آن [۲۵ آپريل ۲۰۱۸]
»  راه برون رفت از بحران، تشکیل دولت های محلی و مشارکت همگانی در سیاست و اقتصاد [۱۳ آپريل ۲۰۱۸]
»  راه کار های سر در گم و خشم دریاچه اورمیه [۰۴ آپريل ۲۰۱۸]
»  بحران شدید اقتصادی و فرجام رژیم ولایت [۲۰ مارس ۲۰۱۸]
»  بودجه کشور در راستای ترویج خرافات [۱۳ فوريه ۲۰۱۸]
»  جنگ با شاخه زیتون و چشم انداز آن [۳۰ ژانويه ۲۰۱۸]
»  منابع اندک مالی، شتاب تظاهرات را کند می کند [۲۴ ژانويه ۲۰۱۸]
»  خشم و خروش مردم، حیله و نیرنگ رژیم [۰۴ ژانويه ۲۰۱۸]
»  بودجه خودمانی با دولت خودمانی [۲۷ دسامبر ۲۰۱۷]
»  رویکرد جهانی جنبش ۲۱ آذر در آذربایجان [۱۰ دسامبر ۲۰۱۷]
»  انقلاب اکتبر افق دیگری برای آینده باز کرد [۰۱ نوامبر ۲۰۱۷]
»  رفراندوم استقلال بر پایه های لرزان اقتصاد [۱۱ اکتبر ۲۰۱۷]
»  همکاری نظامی- امنیتی یا گسترش تنش در منطقه [۲۷ اوت ۲۰۱۷]
»  کودتای ۲۸ مرداد و ماجرای نیرو های چپ و تحول خواه [۱۷ اوت ۲۰۱۷]
»  فرجام رژیم با موج پر خروش سیل بیکاران [۲۵ ژوييه ۲۰۱۷]
»  راهپیمایی بزرگ برای عدالت در ترکیه ادامه دارد [۰۸ ژوييه ۲۰۱۷]
»  بانک مرکزی: شریک دزد و رفیق قافله [۲۹ ژوين ۲۰۱۷]
»  سند ۲۰۳۰ یونسکو و خشم ولایت [۰۵ ژوين ۲۰۱۷]
»  پایان یک نمایش دیگر و آغاز دوران اگر، مگر ها [۲۸ مه ۲۰۱۷]
»  همه پرسی در ترکیه و پیآمد های آن در منطقه [۱۸ آپريل ۲۰۱۷]
»  چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶ [۰۵ آپريل ۲۰۱۷]
»  نگاهی به برنامه فدرالیسم در « پرگار » بی بی سی [۱۸ مارس ۲۰۱۷]
»  آشتی ملی و ناکامی دیگر [۱۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  ترامپ، سیاست های کهنه با روش های نو [۰۵ فوريه ۲۰۱۷]
»  مردم آذربایجان، این بار گرفتار در تبعیض مالیاتی [۲۲ ژانويه ۲۰۱۷]
»  سال های ابری در اقتصاد جمهوری آذربایجان و چشم انداز آن [۰۹ ژانويه ۲۰۱۷]
»  همکاری آنکارا، تهران، مسکو تاکتیک یا استراتژی [۲۶ دسامبر ۲۰۱۶]
»  ترور، خشونت و جنگ در ترکیه و چشم انداز آن در منطقه [۱۵ دسامبر ۲۰۱۶]
»  راز های پنهان در جنبش ۲۱ آذر [۰۷ دسامبر ۲۰۱۶]
»  گسترش جنگ های قومی و مذهبی با بازی های پیچیده و خطرناک، [۲۲ اکتبر ۲۰۱۶]
»  پایه های ذهنی و فکری اردوغان، گولن و آینده ترکیه - ( بخش دوم ) [۰۴ اکتبر ۲۰۱۶]
»  پایه های ذهنی و فکری اردوغان، گولن و آینده ترکیه [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  اردوغان در تنگنای گزینش [۰۴ اوت ۲۰۱۶]
»  کودتای نافرجام و بازی های خطرناک [۲۰ ژوييه ۲۰۱۶]
»  پیرامون کودتای نافرجام ترکیه [۱۷ ژوييه ۲۰۱۶]
»  تغییر رویکرد سیاسی در ترکیه، اختیاری یا اجباری [۰۴ ژوييه ۲۰۱۶]
»  بزرگداشت جهانی روز کارگر و نیرنگ های گوناگون ارتجاع [۳۰ آپريل ۲۰۱۶]
»  ترکیه در دوراهی گزینش [۲۱ آپريل ۲۰۱۶]
»  آتش بس، تا زدوخوردی دیگر در قره باغ [۱۱ آپريل ۲۰۱۶]
»  دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ [۰۳ آپريل ۲۰۱۶]
»  نمایش دیگری از انتخابات و پیآمد های آن [۱۱ مارس ۲۰۱۶]
»  بار دیگر سخنی پیرامون روز جهانی زبان مادری [۲۳ فوريه ۲۰۱۶]
»  نگاهی گذرا به جنبش ۲۱ آذر [۱۱ فوريه ۲۰۱۶]
»  نگاهی گذرا به جنبش ۲۱‍ آذر ( بمناسبت هفتادمین سال، بخش چهارم ) [۰۶ ژانويه ۲۰۱۶]
»  نگاهی گذرا به جنبش ۲۱ آذر ( بمناسبت هفتادمین سال، بخش سوم ) [۱۵ دسامبر ۲۰۱۵]
»  نگاهی گذرا به جنبش ۲۱ آذر ( بمناسبت هفتادمین سال، بخش دوم ) [۰۷ دسامبر ۲۰۱۵]
»  نگاهی گذرا به جنبش مردمی ۲۱ آذر [۰۱ دسامبر ۲۰۱۵]
»  نشست اوپک گازی در تهران و تلاش ایران برای برون رفت از انزوای سیاسی [۲۵ نوامبر ۲۰۱۵]
»  طنز یا اقدام سیستماتیک [۱۶ نوامبر ۲۰۱۵]
»  برون رفت از بحران اقتصادی، واقعیت یا خیال [۲۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  نگرانی از افزایش ترور و تنش در ترکیه [۱۲ اکتبر ۲۰۱۵]
»  نامه نگاری وزرا، هشدار و یا ترس از آینده [۰۸ اکتبر ۲۰۱۵]
»  آغاز سال تحصیلی و ضرورت آموزش به زبان مادری [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  رویکرد جدید ترکیه در منطقه و پیآمد های آن [۲۹ ژوييه ۲۰۱۵]
»  همسویی دکترین باراک اوباما با برنامه جامع توافق مشترک [۲۰ ژوييه ۲۰۱۵]
»  نابودی دریاچه اورمیه زخمی عمیق بر پیکر آذربایجان [۰۷ ژوييه ۲۰۱۵]
»  در مزرعه ولایت سیاست و اقتصاد رشد نخواهد کرد [۲۰ ژوين ۲۰۱۵]
»  گشایش اولین دوره بازی های اروپایی و تلاش جمهوری آذربایجان برای بهره برداری [۱۲ ژوين ۲۰۱۵]
»  صدومین سال حوادث غم انگیز و عبرت آموز و رو در رویی با تاریخ [۲۱ آپريل ۲۰۱۵]
»  شادی از پایان یک نمایش و نگرانی از آغاز نمایشی دیگر [۰۶ آپريل ۲۰۱۵]
»  رژیم ولایت و سعودی با یک هدف در دو جبهه [۳۰ مارس ۲۰۱۵]
»  اقتصاد ایران در سالی که گذشت و چشم انداز آن [۲۴ مارس ۲۰۱۵]
»  آموزش به زبان مادری حق طبیعی و جدایی ناپذیر مردم در هر زمان و مکانی است [۱۷ مارس ۲۰۱۵]
»  یاشار کمال از ستون های پایدار ادبیات ترکیه چشم از جهان بست [۰۱ مارس ۲۰۱۵]
»  گرامیداشت ۲۱ فوریه روز زبان مادری [۲۶ فوريه ۲۰۱۵]
»  هیولای فاشیسم در اروپا عریان تر می شود [۲۱ ژانويه ۲۰۱۵]
»  ارقام اقتصادی، واقعیت یا فریب [۰۶ ژانويه ۲۰۱۵]
»  شکاف بین اسلامگرایان ترکیه عمیق تر می شود [۲۲ دسامبر ۲۰۱۴]
»  خواسته های جنبش ۲۱ آذر همچنان پا برجاست [۰۷ دسامبر ۲۰۱۴]
»  چشم انداز اقتصاد ایران همچنان تیره وتار است [۱۲ اکتبر ۲۰۱۴]
»  نظام حقوقی دریای خزر ماراتون بی پایان و نشست آستاراخان [۰۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  پایان دیدار نماینده ولایت از نیویورک [۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴]
»  زندگی یکی دیگر از عاشقان آذربایجان پایان یافت [۱۴ اوت ۲۰۱۴]
»  تنش در قفقاز جنوبی بالا می گیرد [۰۵ اوت ۲۰۱۴]
»  جنگ و جنایت در غزه همچنان ادامه دارد [۲۳ ژوييه ۲۰۱۴]
»  نزدیکی آنکارا- تهران با تردید های فراوان [۱۰ ژوين ۲۰۱۴]
»  برخی از فعالین جنبش ملی آذربایجان گرفتار در ژرفای خود محوری [۰۲ ژوين ۲۰۱۴]
»  کشتار سوما دستآورد خصوصی سازی معادن در ترکیه [۱۹ مه ۲۰۱۴]
»  فاجعه معدن « سوما » و خشم کارگران ترکیه [۱۵ مه ۲۰۱۴]
»  کینه ورزی رژیم جمهوری اسلامی با روز جهانی کارگر ادامه دارد [۲۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  رابطه جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذریابجان و دورنمای آن [۱۹ آپريل ۲۰۱۴]
»  سخنی پیرامون تشکیل پارلمان موقت آذربایجان جنوبی در تبعید [۱۲ آپريل ۲۰۱۴]
»  نگاهی گذرا به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ [۲۹ مارس ۲۰۱۴]
»  رخداد های اوکراین در چند پرده [۰۵ مارس ۲۰۱۴]
»  ۳۵ سال از بیم و امید به بحران اقتصادی و فلاکت [۱۱ فوريه ۲۰۱۴]
»  تلاش ایران و ترکیه برای برون رفت از بحران [۰۳ فوريه ۲۰۱۴]
»  اقتصاد ایران در مسیر پیشین خود پیش می رود [۲۷ ژانويه ۲۰۱۴]
»  پایه های حزب حاکم و اسلامگرای ترکیه می لرزد [۲۶ دسامبر ۲۰۱۳]
»  زمینه های اقتصادی جنبش ۲۱ آذر در آذربایجان [۰۷ دسامبر ۲۰۱۳]
»  وزیر مهاجر در برنامه« پرسش و پاسخ » بی بی سی حکم کشتار صادر می کند. [۲۴ نوامبر ۲۰۱۳]
»  انتقام کور، جنایت علیه بشریت، نمایش اقتدار یا ترس [۱۰ نوامبر ۲۰۱۳]
»  بحران اقتصادی زمینه ساز فروپاشی [۲۹ اکتبر ۲۰۱۳]
»  بسته دمکراسی در ترکیه، دستآورد اندک با هیاهوی بزرگ [۰۷ اکتبر ۲۰۱۳]
»  روز های سخت و دشوار ترکیه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  گرفتار در ژرفای نفرت [۱۸ ژوييه ۲۰۱۳]
»  خیزش مردم مصر و چشم انداز آن در منطقه [۱۰ ژوييه ۲۰۱۳]
»  اعتراضات مردم ترکیه در پیوند با جنبش های جهانی فراگیر می شود [۲۶ ژوين ۲۰۱۳]
»  نمایش دیگری از انتخابات با جشن زودرس به پایان رسید [۱۸ ژوين ۲۰۱۳]
»  نمایش انتخابات و دیگر هیچ ! [۱۲ ژوين ۲۰۱۳]
»  گسترش اعتراضات در ترکیه و پیآمد های آن در منطقه [۰۷ ژوين ۲۰۱۳]
»  کشتار ریحانلی و نگرانی از گسترش خشونت در منطقه [۱۷ مه ۲۰۱۳]
»  بحران اقتصادی در پیوند با بارگاه رهبری [۰۳ مه ۲۰۱۳]
»  نشست باکو، خشم تهران [۰۹ آپريل ۲۰۱۳]
»  صلح و آشتی در ترکیه، ترس و نگرانی در تهران [۰۲ آپريل ۲۰۱۳]
»  جنون سیاست و ویرانی اقتصاد در سالی که گذشت [۱۸ مارس ۲۰۱۳]
»  خبرنگار صدای آمریکا با بهره گیری از خفقان در ایران حکم صادر می‌کند [۲۳ فوريه ۲۰۱۳]
»  قصه پر غصه اقتصاد در رژیم استبداد [۱۷ فوريه ۲۰۱۳]
»  نگاهی گذرا به سخنرانی محمد امینی در گوتنبرگ [۰۳ فوريه ۲۰۱۳]
»  آموزه های ۲۱ آذر [۱۱ دسامبر ۲۰۱۲]
»  اعتصاب غذای زندانیان کرد در ترکیه نگران کننده است [۰۲ نوامبر ۲۰۱۲]
»  یوروویژن، خشم تهران و شادی باکو [۲۴ مه ۲۰۱۲]
»  مستند تابوی ایرانی تلنگر دیگری بر جامعه [۱۷ مه ۲۰۱۲]
»  خیزش کارگری راهگشای رهایی [۲۹ آپريل ۲۰۱۲]
»  اوضاع اقتصادی و مذاکرات اتمی [۱۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  رابطه سرد آنکارا _ تهران رو به تیرگی [۳۱ مارس ۲۰۱۲]
»  تنش بین جمهوری سکولار آذربایجان و اسلامی ایران گسترش می یابد [۲۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  استکهلم سرد و اندیشه های منجمد [۱۶ فوريه ۲۰۱۲]
»  دولت نظامی با بودجه نظامی در مجلس نظامی [۰۸ فوريه ۲۰۱۲]
»  جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد آذربایجان [۲۵ ژانويه ۲۰۱۲]
»  بمب افکن های مدرن ترکیه و کودکان قاچاقچی [۰۹ ژانويه ۲۰۱۲]
»  رویکرد ترکیه و ایران به روی داد های سیاسی سوریه [۲۸ دسامبر ۲۰۱۱]
»  جنبش ۲۱ آذر خواهان پاسخگویی به تاریخ است [۱۴ دسامبر ۲۰۱۱]
»  تحریم های گسترده اقتصاد کشور را به سوی نابودی پیش می برد [۲۳ نوامبر ۲۰۱۱]
»  تلاش رژیم برای گذر از تنگنا [۱۰ نوامبر ۲۰۱۱]
»  بانکداری اسلامی و دزدی های میلیاردی [۱۴ اکتبر ۲۰۱۱]
»  نمک دریاچه اورمیه و زخم رژیم درمانده [۰۵ اکتبر ۲۰۱۱]
»  رویکرد ترکیه و دگرگونی های منطقه [۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  بحران فراگیر اقتصادی و لابه های رژیم درمانده [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  شاهنامه خوان دوره گرد سخنگوی... می شود [۲۸ ژوييه ۲۰۱۱]
»  مرگ تدریجی دریاچه اورمیه و پیآمد های اقتصادی آن [۲۵ ژوييه ۲۰۱۱]
»  بحران فراگیر اقتصادی و پرتگاه پیش رو [۰۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  نگاهی گذرا به انتخابات ترکیه و پیآمد های آن [۱۴ ژوين ۲۰۱۱]
»  صندوق بین المللی پول ابزاری در دست اتحادیه اروپا و آمریکا [۰۵ ژوين ۲۰۱۱]
»  بحران اقتصادی مثلث ولایت، دولت و نظامی ها را از هم می پاشد [۱۱ مه ۲۰۱۱]
»  جشن روز کارگر در روز های دشوار [۰۱ مه ۲۰۱۱]
»  بارش باران در دمشق و سیل بند در تهران [۲۶ آپريل ۲۰۱۱]
»  جهاد اقتصادی و یا عذاب اقتصادی [۱۴ آپريل ۲۰۱۱]
»  سال بحران اقتصادی و خیزش همگانی [۲۴ مارس ۲۰۱۱]
»  دروغگویی در سیاست و زمینگیری در اقتصاد [۰۷ مارس ۲۰۱۱]
»  گزارش گونه ای به نام بودجه و مجلس نشینان بی اراده [۲۷ فوريه ۲۰۱۱]
»  سود جویی و یا سردرگمی ترکیه در ایران [۱۶ فوريه ۲۰۱۱]
»  استبداد و مزدورانش [۰۴ فوريه ۲۰۱۱]
»  شوک درمانی در اقتصاد بیمار یا شتابزدگی به سوی فاشیسم [۱۵ ژانويه ۲۰۱۱]
»  هدفمند کردن یارانه ها پرده دیگری از بازی قدرت [۲۷ دسامبر ۲۰۱۰]
»  جنبش ۲۱ آذر خواستار تقسیم قدرت برای پیشگیری از استبداد بود [۱۰ دسامبر ۲۰۱۰]
»  سخنی پیرامون گفتار هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر [۰۱ دسامبر ۲۰۱۰]
»  پیآمد های اجلاس سران کشور های پیرامونی دریای خزر در باکو [۲۱ نوامبر ۲۰۱۰]
»  دلباختگان استبداد دمکراسی و حق تعیین سرنوشت را نمی فهمند [۲۰ اکتبر ۲۰۱۰]
»  رفتار پر رمز و راز رسانه های ایالات متحده آمریکا با احمدی نژاد [۰۱ اکتبر ۲۰۱۰]
»  چالش ها و پیآمد های همه پرسی در ترکیه [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰]
»  آغاز پایان یک دوره [۲۶ اوت ۲۰۱۰]
»  ایران و ترکیه رفاقت و یا رقابت [۰۷ اوت ۲۰۱۰]
»  کنکاشی در رفتار اسلامگرایان ترکیه و کاروان آزادی غزه [۱۴ ژوين ۲۰۱۰]
»  برنامه ریزان برای مدیریت جهان را به سازمان شانگهای راه نمی دهند [۳۰ مه ۲۰۱۰]
»  علل گرایش به گرگ های خاکستری( بورقورت) در آذربایجان [۱۹ آپريل ۲۰۱۰]
»  نگاهی دیگر به کشتار ارامنه در عصر عثمانی [۳۱ مارس ۲۰۱۰]
»  ملت سازی چپ و پریشان گویی های داریوش همایون [۱۴ مارس ۲۰۱۰]
»  سخنی پیرامون واحد های ملی و جنبش سبز [۰۶ مارس ۲۰۱۰]
»  رژیم کودتا از خیزش کارگران نگران است [۱۸ ژانويه ۲۰۱۰]
»  رستاخیز ۲۱ آذر حماسه ماندگار در تاریخ آذربایجان [۱۳ دسامبر ۲۰۰۹]
»  اجرای سیاست های جهانی اقتصاد یا هدفمند کردن یارانه ها [۱۳ نوامبر ۲۰۰۹]
»  گزینش استانبول به عنوان پایگاه در منطقه و چشم انداز آن [۱۸ اکتبر ۲۰۰۹]
»  راهبرد دمکراتیک در کردستان ترکیه [۰۳ اکتبر ۲۰۰۹]
»  ترس از آینده، ارتجاع مذهبی را با فاشیسم نظامی پیوند می دهد [۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹]
»  کودتای انتخاباتی با سیاست های اقتصادی پشتیبانی می شود [۲۶ اوت ۲۰۰۹]
»  رانت خواران دولت کودتا در هراسند [۲۷ ژوييه ۲۰۰۹]
»  جمهوری اسلامی ایران را به نابوکو راه ندادند [۱۶ ژوييه ۲۰۰۹]
»  رویکرد واحد های ملی در جنبش کنونی [۰۸ ژوييه ۲۰۰۹]
»  پیروزمند درمانده خشونت می گسترد [۰۱ ژوييه ۲۰۰۹]
»  ایران به پیش از ۲۲ خرداد بر نخواهد گشت [۲۰ ژوين ۲۰۰۹]
»  پایان نمایش انتخابات و همسویی آن با کودتا [۱۸ ژوين ۲۰۰۹]
»  رویکرد نو یا فریب کهنه [۲۲ مه ۲۰۰۹]
»  نمایش دیگری در راه است [۱۳ مه ۲۰۰۹]
»  بحران اقتصادی و پی آمد های روانی آن [۲۳ آپريل ۲۰۰۹]
»  ترک گرایی از اندیشه تا عمل [۰۶ آپريل ۲۰۰۹]
»  نگاهی گذرا به اقتصاد ایران در سالی که گذشت [۲۶ مارس ۲۰۰۹]
»  روز های دشواری در پیش است [۱۴ فوريه ۲۰۰۹]
»  درنگی کوتاه در فيلم سرزمين گمشده [۲۷ ژانويه ۲۰۰۹]
»  نگاهی دیگر به جنبش مردم آذربایجان در ۲۱ آذر [۱۰ دسامبر ۲۰۰۸]
»  نامه نگاری برای برون رفت از انزوا ادامه دارد [۲۰ نوامبر ۲۰۰۸]
»  مرکزگرایی از رشد همه جانبه جلوگیری می کند [۱۲ اکتبر ۲۰۰۸]

yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

صفحه اول