logo

آرشيو مقالات

از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  بوف کور در نفی اعدام و شکنجه [۲۸ نوامبر ۲۰۲۱]
»  امپریالیسم: بازتولید جادو [۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  اقتصاد سکس در روایت‌هایی از عبید [۰۴ سپتامبر ۲۰۲۱]
»  عارفنامه و ماجرای مسجد مهمانکش [۱۸ اوت ۲۰۲۱]
»  دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند/ حافظ [۱۲ ژوين ۲۰۲۱]
»  اصرار عبید به قداست‌زدایی از دین [۱۹ آپريل ۲۰۲۱]
»  بن‌مایه‌هایی از ادبیات هزاره‌ای در مرغ آمین [۲۱ مارس ۲۰۲۱]
»  گم‌گشتگی طبقه‌ی متوسط در خاکسترنشین‌های ساعدی [۱۵ مارس ۲۰۲۱]
»  عبید و نقش‌هایی برای قطب‌الدین شیرازی [۱۲ فوريه ۲۰۲۱]
»  هم‌پوشانی «موسرخه»ی ساعدی با داستانی از مثنوی [۰۶ فوريه ۲۰۲۱]
»  سرپا شاشیدن به مثابه‌ی سنتی ضد آیینی [۲۳ ژانويه ۲۰۲۱]
»  در فرهیختگی و توانایی همسر فردوسی [۰۷ ژانويه ۲۰۲۱]
»  وقتی که عطار هم بیژن و منیژه می‌خواند [۲۴ دسامبر ۲۰۲۰]
»  تو شهیدی دیده‌ای از کیر خر؟ / مولوی [۰۲ دسامبر ۲۰۲۰]
»  مخنثی ماری خفته دید ... / عبید [۱۷ نوامبر ۲۰۲۰]
»  باورهای هزاره‌ای در شعر حافظ [۰۳ نوامبر ۲۰۲۰]
»  رمزگذاری ساعدی در داستان «دو برادر» [۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  نامه‌ها و تجربه‌های عاشقانه‌ی نیما [۰۴ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد [۰۷ اوت ۲۰۲۰]
»  دیوان در نقشی از نویسنده، معمار و هنرمند [۲۷ ژوييه ۲۰۲۰]
»  جنده‌‌بازی در عصر ناصری [۱۴ ژوييه ۲۰۲۰]
»  «شاهدبازی» با مخاطب ويژه [۲۹ ژوين ۲۰۲۰]
»  فروغ فرخزاد و ادبیات هزاره‌ای [۱۰ ژوين ۲۰۲۰]
»  ساعدی و عزاداران بیل (قسمت ششم) [۳۱ مه ۲۰۲۰]
»  ساعدی و عزاداران بیل (قسمت پنجم) [۰۷ مه ۲۰۲۰]
»  ساعدی و عزاداران بیل (قسمت چهارم) [۲۵ آپريل ۲۰۲۰]
»  ساعدی و عزاداران بیل (قسمت سوم) [۱۱ آپريل ۲۰۲۰]
»  ساعدی و عزاداران بیل (قسمت دوم) [۰۹ مارس ۲۰۲۰]
»  ساعدی در عزادارن بیل [۱۷ فوريه ۲۰۲۰]
»  بازخوانی بردگی جنسی زنان در داستان مُحلل [۰۳ فوريه ۲۰۲۰]
»  عشق پسرانه‌ی حافظ در فضای «اَدِر کأساً» [۲۸ دسامبر ۲۰۱۹]
»  مادر چشم و چراغ ما بود [۰۴ آپريل ۲۰۱۹]
»  ققنوس، آفرینه‌ای تک‌ساختی [۲۵ مارس ۲۰۱۹]
»  همپوشانی سنگتراشِ عبید با موسا و شبانِ بلخی [۰۸ مارس ۲۰۱۹]
»  عبید و قداست‌زدایی از گستره‌ی اسلام [۱۹ فوريه ۲۰۱۹]
»  میراث مردوک برای دنیای تک‌صدایی کورش [۳۰ ژانويه ۲۰۱۹]
»  نقش دروغ در تاریخ ایران [۰۷ ژانويه ۲۰۱۹]
»  تهران را بسازبفروش‌ها ساخته‌اند [۲۶ نوامبر ۲۰۱۸]
»  مولوی سوار بر اسبی چوبین [۱۳ نوامبر ۲۰۱۸]
»  حافظ در سیمایی از داریوش شایگان [۲۵ اکتبر ۲۰۱۸]
»  همپوشانی در داستان «شاهِ سياه‌پوشان» [۱۰ اکتبر ۲۰۱۸]
»  فرشکرد همچنان دروغی تاریخی [۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  درخت زندگی در فرهنگ هزاره‌ای [۰۶ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  تقابل و رویارویی جلال‌الدین بلخی با شیعیان [۱۹ اوت ۲۰۱۸]
»  سلطان محمود در نگاه عطار [۲۴ ژوييه ۲۰۱۸]
»  پسر جریر نگفته است / بلعمی [۲۷ ژوين ۲۰۱۸]
»  سایه‌ی اندیشه‌ی ابن مقفع در آثار سعدی [۱۰ ژوين ۲۰۱۸]
»  اسبِ ‌هزاره‌ای [۱۹ مه ۲۰۱۸]
»  سیمای قاضی عضدالدین ایجی در داستان‌های عبید [۲۴ آپريل ۲۰۱۸]
»  اعدام در خواب‌نوشته‌های تئودور آدورنو [۱۰ آپريل ۲۰۱۸]
»  جعلیات ایرج میرزا [۱۸ مارس ۲۰۱۸]
»  تلاش ایرج میرزا برای بازسازی داستانی از عطار [۱۱ مارس ۲۰۱۸]
»  قصیده برای انسان ماه بهمن [۲۵ ژانويه ۲۰۱۸]
»  حافظ و معماری ایرانی [۱۵ ژانويه ۲۰۱۸]
»  نامگذاری آرمانی فرزندان، در ایران معاصر [۰۶ دسامبر ۲۰۱۷]
»  از وزیرِ ضِرطه تا امین ضرطه [۲۱ نوامبر ۲۰۱۷]
»  ذِکر همه عضوی روا نباشد / سعدی [۱۵ اکتبر ۲۰۱۷]
»  از بوسه‌های حافظ تا بوسه‌پرانی‌های ایرج [۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  عبید و طنزِ موقعیت [۱۹ اوت ۲۰۱۷]
»  نشانه‌گذاری جنگل در "گورکن‌ها"ی صادق چوبک [۱۲ ژوييه ۲۰۱۷]
»  عدد هفتاد و دو و رمزگذاری در وقایع تاریخی [۰۲ ژوييه ۲۰۱۷]
»  کتاب‌های باقر مؤمنی در بساط بساطی‌ها [۱۹ ژوين ۲۰۱۷]
»  نمایش و تئاتر در تبعیدگاه خارک [۱۴ مه ۲۰۱۷]
»  تبعیدیان خارک و ماجرای تنفرنامه‌ها [۰۳ مه ۲۰۱۷]
»  پوریتانیسم و پوریتان‌ها [۱۷ آپريل ۲۰۱۷]
»  پیر گلرنگ، استعاره‌ای برای شراب حافظ [۲۷ مارس ۲۰۱۷]
»  آهنگ خوشِ تتابعِ اضافات [۱۵ مارس ۲۰۱۷]
»  سیمای شهرهای امروزی و گلگشت گمشده‌ی حافظ [۲۸ فوريه ۲۰۱۷]
»  نامه و شعری از نیما برای تقی اِرانی [۳۰ ژانويه ۲۰۱۷]
»  طنازی‌های عبید در نقدِ هنجارهای شیعه [۱۴ ژانويه ۲۰۱۷]
»  عبید در تقابل با مهاجمان مغول [۲۵ دسامبر ۲۰۱۶]
»  نیما و زبان تبری [۰۳ دسامبر ۲۰۱۶]
»  همسردوستی و عشق خانگی حافظ [۱۳ نوامبر ۲۰۱۶]
»  مادرِ او را که می‌داند که کرد- بلخی [۲۹ اکتبر ۲۰۱۶]
»  هدایت و نیما در سیمایی از مانلی [۰۱ اکتبر ۲۰۱۶]
»  شناسه‌هایی برای طنز با گریزی به اَنگاسی‌های نیما [۲۱ اوت ۲۰۱۶]
»  سیدعلی را بِپا! [۲۱ ژوييه ۲۰۱۶]
»  ادبیات چوپانی در گزارش پیامبران سامی [۰۳ ژوييه ۲۰۱۶]
»  نامه‌ها و تجربه‌های عاشقانه‌ی نیما [۱۶ ژوين ۲۰۱۶]
»  جنده‌‌بازی در عصر ناصری [۰۴ ژوين ۲۰۱۶]
»  آیدین و گم‌شده‌های دیگرِ نیما [۱۱ مه ۲۰۱۶]
»  اُستورگیِ ادبیات چوپانی [۲۴ آپريل ۲۰۱۶]
»  گونه‌هایی از نمایش در عصر ناصری [۱۳ آپريل ۲۰۱۶]
»  بازگشت فرهنگ چوپانان به شهرهای امروزی [۳۰ مارس ۲۰۱۶]
»  سعدی در بتکده‌‌ی سومنات! [۱۶ مارس ۲۰۱۶]
»  پرونده‌ای برای ادبیات چوپانی در ایران [۱۷ فوريه ۲۰۱۶]
»  یهودستیزی، کارِ ناصواب پیر قونیه [۰۲ ژانويه ۲۰۱۶]
»  سعدی در بتکده‌‌ی سومنات! [۱۲ دسامبر ۲۰۱۵]
»  موش و گربه [۲۲ نوامبر ۲۰۱۵]
»  گونه‌هایی از نمایش در عصر ناصری [۲۲ اکتبر ۲۰۱۵]
»  بازتاب عشقی آزادانه در بوستان سعدی [۰۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  در تحسین زبان کودکانه‌ی پیر قونیه [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  دو گزارش از زنان در انقلاب مشروطه [۲۷ مه ۲۰۱۵]
»  زن‌ستیزی در عرفان‌گزاری جلال‌الدین بلخی [۲۵ آپريل ۲۰۱۵]
»  رقص و بلاگردانی آيينی در گیلان [۰۵ آپريل ۲۰۱۵]
»  پیشینه‌ای برای تراپوشی در ایران [۱۱ مارس ۲۰۱۵]
»  جلال‌الدین بلخی: نفی فرزانگی و تحسین دیوانگی [۰۸ فوريه ۲۰۱۵]
»  بلخی هرزه‌نگار [۲۱ ژانويه ۲۰۱۵]
»  مرگ حاج ملاعلی کنی، آخوندِ حامی ناصرالدین‌شاه، در خاطرات اعتمادالسلط [۱۱ ژانويه ۲۰۱۵]
»  به دنبال نشانه‌ی سرو در هنر ایران [۲۹ دسامبر ۲۰۱۴]
»  از خرنامه تا خاطرات یک خر [۲۱ اکتبر ۲۰۱۴]
»  افسانه‌ی سریت: استورگی قصاص [۰۶ اکتبر ۲۰۱۴]
»  امیرکبیر از نگاه اعتمادالسلطنه [۳۰ ژوييه ۲۰۱۴]
»  "ديميتر" در گيلان [۲۴ ژوين ۲۰۱۴]
»  سر بریدنِ بهاییان: واقعیتی تاریخی [۲۰ مه ۲۰۱۴]
»  سانسور از زبان پابلو نرودا [۳۰ آپريل ۲۰۱۴]
»  سانسور و حذف در روزنامه‌ی خاطرات اعتمادالسّلطنه [۰۱ مارس ۲۰۱۴]
»  سيب [۱۹ فوريه ۲۰۱۴]
»  برگی از تاریخ دارالتّرجمه [۱۶ ژانويه ۲۰۱۴]
»  کار ناتمام مهدی [۰۹ ژانويه ۲۰۱۴]
»  رقص ایرانی [۲۰ نوامبر ۲۰۱۳]
»  پيشينه‌ای برای زبان مادری [۲۴ مه ۲۰۱۳]
»  از «جنگلِ» جزنی تا جنگل سیاهکل۱ [۲۸ ژانويه ۲۰۱۳]
»  سيمای كورش در "كورش‌نامه" [۰۳ دسامبر ۲۰۱۲]

س. سیفی

صفحه اول