logo

آرشيو مقالات


»  ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-‌اجتماعی خشونت علیه زنان [۰۳ نوامبر ۲۰۲۱]
»  بحران آب بر دوش زنان [۲۷ اوت ۲۰۲۱]
»  نادیده انگاری نقش مولفه‌های جنسیتی در سوانح طبیعی ایران [۲۲ ژانويه ۲۰۲۱]
»  تعمیق شکاف جنسیتی در آموزش؛ فاجعه ترک تحصیل کودکان دختر [۲۵ نوامبر ۲۰۲۰]
»  ملاحظاتی در مورد روایات تجاوز در جهان و ایران [۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰]
»  زنانه شدن فقر، تنهایی و سالمندی در ایران [۲۵ ژوين ۲۰۲۰]
»  شکاف جنسیتی دیجیتال؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست [۲۳ مه ۲۰۲۰]
»  خشونت خانگی؛ اپیدمی مزمن تاریخ، کشنده‌تر از کرونا [۲۳ آپريل ۲۰۲۰]
»  مدال های قهرمانی ابزار بهره برداری ایدئولوژیک در ورزش زنان [۲۹ فوريه ۲۰۲۰]
»  کارنامه مردود ایران ۲۵ سال پس از کنفرانس پکن در مورد کودکان دختر [۲۵ ژانويه ۲۰۲۰]
»  توسعه پایدار انسانی در گرو برابری جنسیتی [۲۳ دسامبر ۲۰۱۹]
»  نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرایندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان [۰۹ اکتبر ۲۰۱۷]
»  ملاحظاتی درباره حضور زنان در قوه قضاییه و قضاوت زنان [۰۲ اوت ۲۰۱۷]
»  طرح کارورزی؛ مدیریت بحران دانش آموختگان بیکار یا نیروی کار ارزان؟ [۲۷ ژوين ۲۰۱۷]
»  ملاحظاتی در زمینه‌ی رویکردهای “خیر محوری” و “حق محوری” و عدالت/ [۰۶ فوريه ۲۰۱۷]
»  دیپلماسی جنسیتی، حقوق بشر، و نقش زنان در معامله ایران [۲۲ اکتبر ۲۰۱۶]
»  توسعه‌ی پایدار، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان [۰۶ آپريل ۲۰۱۶]
»  تعریف و باز تعریف هم اندیشی و کنش مندی فمینیستی در جنبش زنان [۱۳ ژوين ۲۰۱۲]
»  «شب را بازپس بگیریم» [۳۰ آپريل ۲۰۱۲]
»  زنان سیاه پوست در فرهنگ و تاریخ آمریکا [۱۹ مارس ۲۰۱۲]


الهه امانی

صفحه اول