logo

آرشيو مقالات


»  دیداری از جاده ی چالوس: یکی از زیباترین جاده های جهان [۰۷ فوريه ۲۰۲۱]
»  وندرین، پخش_ دو سه نوع_ کرونای پلید [۰۱ فوريه ۲۰۲۱]
»  نکاتی پیرامون «کارون»: پرآب ‌ترین و ‌دراز ترین رودخانه ی ایران [۲۸ ژانويه ۲۰۲۱]
»  مفهوم واژه هایی با پسوند «چی» در زبان و فرهنگ ایرانیان [۰۴ ژانويه ۲۰۲۱]
»  "تسکین": از نگاه یک سراینده [۱۰ نوامبر ۲۰۲۰]
»  سروده هایی در زمینه ی «غم» از زبان برخی سرایندگان دیروز و امروز [۰۱ نوامبر ۲۰۲۰]
»  زمان از نگاه یک سراینده [۲۵ اکتبر ۲۰۲۰]
»  کی شود؟ دوره ی نشاط و شعف [۱۹ اکتبر ۲۰۲۰]
»  یادنامه ی محمد رضا شجریان [۱۶ اکتبر ۲۰۲۰]
»  شاهد بس آتش سوزنده به جان [۱۱ اکتبر ۲۰۲۰]
»  سیل و سیلاب: در سروده هایی از برخی سخنوران این زمانه [۲۱ آپريل ۲۰۱۹]
»  بهاران: در برخی از سروده ها ی دیروز و امروز [۲۹ مارس ۲۰۱۹]
»  «نابکار» و « نابکاران »: در زنجیری از سروده ها [۱۷ فوريه ۲۰۱۹]
»  عمر: در زنجیری از سروده ها [۱۹ ژانويه ۲۰۱۹]
»  نگاهی به معادل فارسی دو واژه ی پزشکی مشابه در زبان انگلیسی [۰۴ اکتبر ۲۰۱۸]
»  نگاهی به منطقه ی خسرو شاه و برخی از نامداران آن [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  کیمیا در برخی از سروده ها [۰۷ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  یادنامه ی حسین پژمان بختیاری [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۸]
»  شور عشق: در زنجیری از سروده ها [۲۹ اوت ۲۰۱۸]
»  «حل مشکل»: در گلچینی از سروده های کهن و این زمانه [۱۵ اوت ۲۰۱۸]
»  خاکی : در زنجیری از سروده ها و ترانه ها [۱۹ ژوييه ۲۰۱۸]
»  آریایی ها در دامنه ی رشته کوه‌ های زاگرُس [۰۸ ژوييه ۲۰۱۸]
»  مرد راه: از نگاه برخی سخنوران پارسی گوی [۱۴ ژوين ۲۰۱۸]
»  افسانه ی "رستم" مشهورترین چهرهٔ افسانه ای ایران در ادبیات فارسی [۲۶ آپريل ۲۰۱۸]
»  نسلی که ما بودیم [۲۱ آپريل ۲۰۱۸]
»  روزهای تاریخی آریایی ها [۲۵ فوريه ۲۰۱۸]
»  یادنامه ی «میرزا حبیب اصفهانی» [۰۳ ژانويه ۲۰۱۸]
»  مفهوم اسم اعظم [۲۳ دسامبر ۲۰۱۷]
»  هما میرافشار: شاعره ای موسیقی دان و ترانه سرا [۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷]
»  یادنامه ی ادیب برومند [۰۱ اوت ۲۰۱۷]
»  منظومه ی زرتشت پیامبر آریایی [۲۳ آپريل ۲۰۱۷]
»  زندان : در زنجیری از سروده ها [۲۲ اکتبر ۲۰۱۶]
»  یادداشت ها و سروده هایی پیرامون جشن مهرگان [۰۶ اکتبر ۲۰۱۶]
»  عاقل و دانای شهر و دنیای امروز [۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  یادنامه ی مسعود فرزاد [۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶]
»  خواب آلوده ها: در زنجیری از سروده ها [۳۰ اوت ۲۰۱۶]
»  یادنامه ی حسام الدین دولت ‌آبادی [۱۹ اوت ۲۰۱۶]
»  زنان نامدار ایران: شهربانو همسر افسانه ای امام سوم شیعیان [۱۱ ژوييه ۲۰۱۶]
»  سیاست ها : از دیدگاه برخی سرایندگان این زمانه [۱۱ مارس ۲۰۱۶]
»  آخوندک نامه [۰۵ فوريه ۲۰۱۶]
»  یاد نامه ی رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرا [۰۹ دسامبر ۲۰۱۵]
»  باغ ما [۱۳ اکتبر ۲۰۱۵]
»  باغ نامه [۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵]
»  شتاب: در زنجیری از سروده ها و ترانه ها [۱۷ آپريل ۲۰۱۵]
»  یاد نامه ی دکتر بهرام فره ‌وشی [۰۶ آپريل ۲۰۱۵]
»  یاد نامه ی دکترعبدالحسین زرین‌کوب [۱۸ مارس ۲۰۱۵]
»  دلباخته در زنجیری از سروده ها [۱۶ مارس ۲۰۱۵]
»  یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار دکتر عارف پژمان شاعر مهاجر افغان [۱۵ دسامبر ۲۰۱۴]
»  زمستان: از نگاه برخی سرایندگان این زمانه [۱۶ نوامبر ۲۰۱۴]
»  دین و ایمان : در زنجیری از سروده ها [۰۳ اکتبر ۲۰۱۴]
»  آریایی ها در "سیستان" و "نشتیفان" سرزمین های نخستین آسیاب بادی‎ [۱۴ اوت ۲۰۱۴]
»  چتر: در زنجیری از نوشته ها و ترانه ها و سروده ها [۰۱ ژوييه ۲۰۱۴]
»  وطن : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه [۱۹ مه ۲۰۱۴]
»  مکتب ها : در زنجیری از سروده ها ی این زمانه [۲۳ آپريل ۲۰۱۴]
»  یادی از شاه نعمت‌الله ولی و برخی سروده های او [۰۷ آپريل ۲۰۱۴]
»  عناصر شیمیایی : در زنجیری از سروده ها [۰۶ آپريل ۲۰۱۴]
»  یاد نامه ها : ١٢ - یاد نامه ی محمدابراهیم باستانی پاریزی [۲۹ مارس ۲۰۱۴]
»  درخت نامه [۲۸ دسامبر ۲۰۱۳]
»  قفس ها و سروده ها و ترانه ها [۱۸ نوامبر ۲۰۱۳]
»  یاد نامه ها : ١١ - یاد نامه ی محمد زهري [۰۷ نوامبر ۲۰۱۳]
»  زنان نامدار ایران : ١۵ - شاعره های مشهور این زمانه [۳۰ اکتبر ۲۰۱۳]
»  یاد نامه های همای اصفهاني و طرب اصفهاني [۰۸ اکتبر ۲۰۱۳]
»  عصرهای یک سراینده [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  زنجیره ی "شتر" : در برخی از سروده های این زمانه [۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  قبیله ها و سروده ها و ترانه ها‏ [۰۴ سپتامبر ۲۰۱۳]
»  عصیان نامه [۰۹ اوت ۲۰۱۳]
»  زنجیره ی "دشمن" در برخی سروده ها و گفته ها و ترانه ها [۲۹ ژوييه ۲۰۱۳]
»  رعد ها و برق ها : در سروده ها و ترانه های این زمانه [۲۴ ژوييه ۲۰۱۳]
»  اشاراتی به " تمدن " : در زنجیری از سروده ها [۱۶ ژوييه ۲۰۱۳]
»  یاد نامه ی دکتر سیف الله وحیدنیا [۲۹ ژوين ۲۰۱۳]
»  زنجیره ی "دربان" و "دربانی" : در سروده ها [۲۴ ژوين ۲۰۱۳]
»  پیشترها ، می شد [۰۴ ژوين ۲۰۱۳]
»  عروس : در زنجیری از سروده ها [۱۳ مه ۲۰۱۳]
»  مستانه ها [۰۵ مه ۲۰۱۳]
»  شیرین نامه : برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون "شیرین" [۱۶ آپريل ۲۰۱۳]
»  شاراتی به "سرزمین" : از زبان برخی سرایندگان پارسی گوی [۰۹ آپريل ۲۰۱۳]
»  یاد نامه ی نصرت رحمانی [۱۵ مارس ۲۰۱۳]
»  یاد نامه ی جلال الدين همایی [۱۸ فوريه ۲۰۱۳]
»  گندم : از زبان برخی سرایندگان پارسی گوی [۲۶ ژانويه ۲۰۱۳]
»  چادر : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه [۱۳ ژانويه ۲۰۱۳]
»  پژوهشی پیرامون سفرنامه و سفرنامه نویسان نامدارایران [۱۰ ژانويه ۲۰۱۳]
»  ایران چگونه است؟ [۳۱ دسامبر ۲۰۱۲]
»  یلدا [۲۰ دسامبر ۲۰۱۲]
»  برای آزاده بانوی ایران نسرین ستوده [۰۳ دسامبر ۲۰۱۲]
»  ای دوست : در زنجیری از سروده ها - بخش سوم [۰۱ دسامبر ۲۰۱۲]
»  ای دوست : در زنجیری از سروده ها - بخش دوم [۲۲ نوامبر ۲۰۱۲]
»  ای دوست : در زنجیری از سروده ها - بخش نخست [۱۶ نوامبر ۲۰۱۲]
»  آفریدگار [۰۶ نوامبر ۲۰۱۲]
»  بنگر : در زنجیری از سروده‌های میهنی [۲۱ اکتبر ۲۰۱۲]
»  نغمه های خزا نی یک سراینده [۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  گلچینی از سروده های "پورسینا" فیلسوف و پزشک نامدار ایران [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۲]
»  زمانه ها [۲۹ اوت ۲۰۱۲]
»  ای خردمند ، مرد با فرهنگ [۰۵ اوت ۲۰۱۲]
»  کجاست؟ خورشید عالمتاب [۲۲ ژوييه ۲۰۱۲]
»  خواب و رویای محال [۰۵ ژوييه ۲۰۱۲]
»  از آواز تا پرواز [۰۱ ژوييه ۲۰۱۲]
»  خواهم بروم [۲۳ ژوين ۲۰۱۲]
»  پرسش امروز [۲۱ مه ۲۰۱۲]
»  پند زندگی [۱۷ مه ۲۰۱۲]
»  لبخند یار [۰۲ مه ۲۰۱۲]
»  چشم انتظاری های یک سراینده [۲۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  در پرده ی پندار [۱۴ آپريل ۲۰۱۲]
»  بار ندامت [۰۸ آپريل ۲۰۱۲]
»  بار امانت : در زنجیری از تعابیر و سروده ها [۲۲ مارس ۲۰۱۲]
»  رباعی چارشنبه سوری [۱۱ مارس ۲۰۱۲]
»  زن : ازنگاه برخی سرایندگان این زمانه [۰۷ مارس ۲۰۱۲]
»  معرکه : از نگاه برخی سرایندگان این زمانه [۲۷ فوريه ۲۰۱۲]
»  یک سراینده و دو بال و سه فرشته [۲۲ فوريه ۲۰۱۲]
»  امید و آرزو [۰۵ فوريه ۲۰۱۲]
»  مطالعه ای پیرامون فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی [۰۲ فوريه ۲۰۱۲]
»  بوسه های ‌پنهانی [۲۷ ژانويه ۲۰۱۲]
»  منظومه ی شناخت شعر [۱۸ ژانويه ۲۰۱۲]
»  گروگان [۳۱ دسامبر ۲۰۱۱]
»  قلندر و قلندری [۲۷ دسامبر ۲۰۱۱]
»  سه سروده ی کوتاه [۱۷ دسامبر ۲۰۱۱]
»  مهیا ر [۲۶ نوامبر ۲۰۱۱]
»  بر تو چه آمده است؟ [۲۱ نوامبر ۲۰۱۱]
»  تلفن [۱۴ نوامبر ۲۰۱۱]
»  صبر خدا [۰۸ نوامبر ۲۰۱۱]
»  سروده هایی پیرامون واژه ی وصل [۰۱ نوامبر ۲۰۱۱]
»  سخن ایران [۲۶ اکتبر ۲۰۱۱]
»  فرشته [۱۳ اکتبر ۲۰۱۱]
»  ای چرخ [۰۸ اکتبر ۲۰۱۱]
»  بهترین حرف ، بهترین راه [۰۱ اکتبر ۲۰۱۱]
»  زنجیرها [۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  احوال عاشقان وطن [۰۸ سپتامبر ۲۰۱۱]
»  ما نشستیم لب حوض [۲۸ اوت ۲۰۱۱]
»  سیاه چال [۰۸ اوت ۲۰۱۱]
»  چهار پاره ها [۰۱ اوت ۲۰۱۱]
»  تعریف شعر [۲۷ ژوييه ۲۰۱۱]
»  یکزما ن آید [۲۳ ژوييه ۲۰۱۱]
»  سه حرف عشق [۱۴ ژوييه ۲۰۱۱]
»  پرچم سه رنگ ایران [۰۵ ژوييه ۲۰۱۱]
»  نابودی ارزش‌ ها [۱۲ ژوين ۲۰۱۱]
»  ای وطن، ای ایران [۰۶ ژوين ۲۰۱۱]از اين نويسنده در ساير بخش ها:

»  نگاهی به گذرگاه زیبا و دلگشای "چهارباغ" در شهر تاریخی اصفهان [۰۹ ژانويه ۲۰۲۱]
»  استفاده از واژه های «میش» و «قوچ» در نامگذاری برخی نقاط ایران [۱۶ دسامبر ۲۰۲۰]
»  یاد نامه ی دکتر محمد ملکی مبارز خستگی‌ ناپذیر راه آزادی [۰۷ دسامبر ۲۰۲۰]
»  گذری بر کهن خیابان «لاله زار» در شهر تهران [۲۳ نوامبر ۲۰۲۰]
»  هریس: نخستین بانو در مقام معاونت رئیس جمهور آمریکا ویژگی های او [۰۷ نوامبر ۲۰۲۰]
»  نوشتاری پیرامون میدان نقش جهان در شهر تاریخی اصفهان [۰۴ نوامبر ۲۰۲۰]
»  نکاتی پیرامون کشور کانادا و وجه تسمیه ی آن [۲۷ اکتبر ۲۰۲۰]
»  یادداشتی پیرامون مقابله با "کرونا" به کمک برخی از مواد و عناصر شیمیایی [۲۳ اکتبر ۲۰۲۰]
»  زنان نامدار ایران: رایکا زهتابچی، کارگردان و فیلمساز ۲۵ ساله ی ایرانی‌ تبار [۲۶ فوريه ۲۰۱۹]
»  کامَه لا هریس سناتور دموکرات و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا [۱۲ فوريه ۲۰۱۹]
»  زنان نامدار ایران: دکترجینا پروانه کُدی [۲۴ ژانويه ۲۰۱۹]
»  زنان نامدار ایران: ژیلا مساعد شاعره، نویسنده و داور ایرانی کمیته ی ادبی نوبل [۰۸ اکتبر ۲۰۱۸]
»  هیرکانی: نام ساختگی برای جنگل های شمال ایران [۲۶ مارس ۲۰۱۸]

دکتر منوچهر سعادت نوری

صفحه اول