جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۰ ژوئن ۲۰۰۵

( ب-آزاده ، ب- آذرکلاه)

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

 • از گزارش پیشین تا کنون ۱۲۷ نفر دیگر از اسامی موجود در لیست توسط خانواده ها،همبندان ویاران سابق شهدا مورد تائید قرار گرفتند . ضمن قدردانی از دوستانی که در این کار ما را یاری داده اند یاد آوری می کنیم که روش کارما در این رابطه چنین است که تمام نامه هایی که شامل اطلاعات جدید می باشد را چاپ وبا حروف الفبا یا عدد نام گذاری کرده ،در آرشیو نگهداری و در پایان سال در ستون آخرلیست(منبع و ملاحظات) با افزودن حرف ش (شاهد ) تکمیل می کنیم به عنوان مثال در مقابل اسم معینی چاغروندی - هیبت اله ( همایون )دو عدد ۲و۱۰ بیانگر آنست که دونفر از یاران ویا اعضای خانواده ، اعدام این عزیز را مورد تائید قرارداده اند.

 • ما همچنان منتظر اطلاعات تکمیلی شما هستیم با ما به آدرس زیر مکاتبه کنید :
  iran_a500@yahoo.fr


 • اسامی به ترتيب الفبا

  اسامی فارسی
  ====================
  قسمت اول (مقدمه)
  قسمت دوم (الف)
  قسمت سوم ( ب _ ث)
  قسمت چهارم (ج_ خ)
  قسمت پنجم (د _ ز)
  قسمت ششم (س _ ض )
  قسمت هفتم (ط_ف)
  قسمت هشتم (ق_ل)
  قسمت نهم (م )
  قسمت دهم (ن _ ی)

  اسامی انگليسی
  ====================
  مفدمه فرانسوی
  قسمت اول A
  قسمت دوم A-E
  قسمت سوم E-G
  قسمت چهارم H-J
  قسمت پنجم K-M
  قسمت ششم N_R
  قسمت هفتم R_T
  قسمت هشتم V_Z