پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۲ – ۱۲ ژوئن ۲۰۰۳

اطلاعيه دبيرخانه کومه له

کشف اجساد در محل سابق دادگاه انقلاب اسلامی سنندج

 

 

بنا به گزارش هايی که از شهر سنندج به دست ما رسيده است, در حياط محل سابق دادگاه انقلاب اسلامی اين شهر واقع در خيابان ششم بهمن سابق, يک گور با چندين جسد کشف شده است. بنا به همين گزارش ها, اداره ی اطلاعات کارگران ساختمانی را که در اين محل مشغول کار بوده و به اين موضوع پی برده بودند, مورد تهديد قرار داده و به سکوت واداشته است.

قابل توجه است که خبر اين جنايت رژيم جمهوری اسلامی در سنندج در حالی به دست ما ميرسد که اخبار کشف پي درپی گورهای دسته جمعی در عراق و انتشار گزارش های مربوط به جنايات رژيم ديکتاتور صدام حسين عليه مردم اين کشور و به ويژه عليه کردها بر صفحات روزنامه ها و تلويزيون های جهان افکار عمومی را در هفته های اخير به شدت تکان داده است.

ما ضمن محکوم کردن اين جنايت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج, به همه مراجع ايرانی و بين المللی حقوق بشر اعلام ميکنيم که کشتار جمعی و پنهانی مخالفان و ناراضيان تنها اختصاص به رژيم ديکتاتور بعثی در عراق ندارد و رژيم جمهوری اسلامی نيز در اين زمينه دارای کارنامه سياه و تبهکارانه ای است. اعدام دسته جمعی زندانيان سياسی ايران در شهريورماه ۱۳۶۷ نمونه برجسته ای از جنايات هولناک رژيم ديکتاتوری ولايت فقيه ميباشد, ولی تنها نمونه آن نيست, بلکه سراسر کشور نشان اين جنايت ها را بر خود دارد که ابعاد کامل آن تنها با سقوط اين رژيم از پرده بيرون خواهد افتاد. کردستان به ويژه يکی از مناطقی است که بيش از بيست سال است که توسط رژيم تبهکار جمهوری اسلامی و عمال آن آشکار و پنهان به خون کشيده ميشود.

کومه له به اين وسيله رسما خواستار پيگيری گزارش های مربوط به وجود اجساد در محل سابق دادگاه انقلاب سنندج از جانب مراجع جهانی حقوق بشر شده و به طور کلی خواهان آن است که دولت جمهوری اسلامی برای گشودن بازداشتگاهها, زندان ها, دادگاههای انقلاب و همه محل های مشکوک برای تحقيق بر روی مراجع بيطرف جهانی تحت فشار گذاشته شود.

دبيرخانه ی کومه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

۱۷ خردادماه ۱۳۸۲

۷ژوئن ۲۰۰۳