عصر نو
www.asre-nou.net

دکتر مهدی فروغ، استاد فرهيخته و فرزانة ادبيات نمايشی
و موسيقی شناسی، در گذشت.


Sun 19 10 2008

همة کسانی که از سال های ميانی دهة سی به اين سو با تئاتر نوين ايرانی سر و کار دارند، خدمات پی گير و پرارزش دکتر مهدی فروغ را در پاگرفتن و غنای فرهنگ تئاتری کشور ما به خاطر دارند و هر يک به گونه ای از حضور و تاًثير پربار او بهره برده اند.
وی ابتدا ادارة هنرهای دراماتيک و انجمن دوستداران تئاتر را در ادارة هنرهای زيبای کشور تاًسيس کرد و چند سال بعد هنرکدة هنرهای دراماتيک را بنياد گذاشت. اين مسئوليت ها او را از کار مداوم تحقيق و تاًليف و ترجمه در زمينه های ادبيات و موسيقی ايرانی، موسيقی کلاسيک، همچنانکه نمايشنامه و ادبيات نمايشی جهان غرب باز نمی داشت.
دکتر فروغ از جمله شخصيت هائی بود که فضيلت و دانش را با تقوی و پاکدامنی تواًمان دارند و شاگردانش هم از علم و آگاهی او می آموختند و هم از خلق و خو و دلبستگی اش به ارزش های انسانی.
ما دوستداران و علاقمندان و شاگردان قديمی دکتر مهدی فروغ، که در پاريس يا حومة آن اقامت داريم، درگذشت او را به اهل ادب و فرهنگ ميهنمان، همچنانکه به خويشان و نزديکان او، بويژه به فرزند ارجمند ايشان، استاد موسيقيدان علی فروغ، تسليت می گوئيم.

هومن آذرکلاه – پرويز احمدی نژاد – بهمن امينی - سام بدری - علی بدری – عزيز الله بهادری - حميد جاودان - محمّد جلالی (سحر) – بهی جنتّی عطائی – مريم خاکی پور – حميد دانشور - رضا دانشور – فريبرز دفتری - ابراهيم دينا - صدرالدين زاهد – بهروز شاه محمّدلو - کاظم شهرياری – حسين طاهری دوست – شاهرخ مشگين قلم - عباس معيری – فتنة مقدّم - ابراهيم مکّی - منوچهر نامور آزاد – شکوه نجم آبادی – محسن يلفانی