عصر نو
www.asre-nou.net

اخراج دكتر احمد الستي ، استااد سينما دانشگاه هنر

دکتر احمد الستی ، استاد سینما در دانشگاه هنر که از اساتید معتبر سینمایی کشور می باشند از دانشگاه هنر اخراج شدند.
Wed 18 11 2009

دکتر احمد الستی ، استاد سینما در دانشگاه هنر که از اساتید معتبر سینمایی کشور می باشند از دانشگاه هنر اخراج شدند.
لازم به ذکر است ایشان در ابتدای سال تحصیلی نیز علی رغم آنکه نامشان درفهرست انتخاب واحد دروس نیمسال جاری تحصیلی درج شده بود ، از سوی مسئولان دانشگاه دعوت به تدریس نشده و هیچ جایگزینی نیز برای دروس ایشان معرفی نشده بود. به دلیل اعتراض و تجمع دانشجویان و از ترس اعتراضات گسترده دانشجويان در فضای دانشگاه در آستانه روز 13 آبان ایشان به دانشگاه فراخوانده شده و کلاس هایشان برگزار گردید.
اما اکنون پس از گذشت سه هفته از تشکیل کلاس هایشان و تحت شرایطی که دو سوم ترم تحصیلی جاری گذشته است، ایشان از دانشگاه اخراج شدند.