عصر نو
www.asre-nou.net

انسان درتخت خدایی


Wed 6 05 2020

شهلا آقاپور

new/shahla-aghapour-9.jpg
پرسشی دارم از تو
پرسشی ازرازها ی گم شده ی جهان
بی عدالتی در چاله های تعصب
هزاران سکه های اندوخته پنهان
بی مصرف ومصرف شدن بشر

زوال عقل میان میدانهای ویرانگر
بیمناک رشد می کند
آنجا که دیگری
همیشه گنا هکار ست

انسان افسانه ساز
درتخت خشم خدایی
وحشت زیرپوست می کارد
ویروسها را رقم می زند
شمارش نابودی خوفناک
به توان بی نهایت می رسد
غریبه ای که شبیه او نیست
ذره ذره می میرد

نگاه کن
قصه پردازصحنه بازی
چگونه خدایان حماقت
دکمه ی تهدید سرخ را
نشانه می گیرنند

داد وبیداد
آن گاه
چه زود
چشمانت دیرمی بینند

آی هسته ی هستی
بازتعریفی کن از زندگی
گسترش انعطا ف پذیری

پرسشی دارم از تو
آیا عشق
معنای دوباره ای
خواهد یافت!؟

مای 2020
شهلا آقاپور
http://www.aghapour.de/
http://www.galerie-benakohell.de/