عصر نو
www.asre-nou.net

انقلاب روژاوا: راه طی شده، مخاطرات پیش رو

سخنران: بهنام امینی، سردبیر سایت روژاوا استراتژی
گرداننده: عمار گلی، سردبیر پایگاه خبری و تحلیلی روژ
زمان: شنبه ۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

Mon 3 06 2019

دعوت به جلسه فرهنگی در کانون

انقلاب روژاوا: راه طی شده، مخاطرات پیش رو

سخنران: بهنام امینی، سردبیر سایت روژاوا استراتژی
گرداننده: عمار گلی، سردبیر پایگاه خبری و تحلیلی روژ

زمان: استثنا شنبه ۸ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین