عصر نو
www.asre-nou.net

به مناسبت روز جهانی کارگر

اولويت هاي جنبش كارگري
و روند پيش رو

در گفتگو با: بهروز خباز ( تحلیل گر مسائل کارگری)
زمان: جمعه ۱۰ مه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

Tue 7 05 2019

دعوت به جلسه
به مناسبت روز جهانی کارگر

اولويت هاي جنبش كارگري
و روند پيش رو

در گفتگو با: بهروز خباز ( تحلیل گر مسائل کارگری)

زمان: جمعه ۱۰ مه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹

مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین