عصر نو
www.asre-nou.net

در برلین هوا چندان هم سرد نیست

سخنران: قربان ایوکی
زمان: شنبه ۱۶ مارس ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه

Mon 11 03 2019

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند.

در برلین هوا چندان هم سرد نیست.

سخنران:
قربان ایوکی

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های علمی وفرهنگی گام بر می دارد. در نشست کنونی آقای قربان ایوکی به معرفی کتاب خود خواهد پرداخت .

ما حضور همه دوستداران بحث های علمی و فرهنگی را در این نشست گرامی می داریم.

زمان: شنبه ۱۶ مارس ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان

Trautenaustr, 5

10717 Berlin

U. 9 Güntzelstr.