عصر نو
www.asre-nou.net

به یاد رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم)

نشستی یادمان برگزار می شود وحضور شما ارزشمند است وغم سنگین ما را از مرگ او به نیرو تبدیل می کند.
بیش از شش دهه مبارزه بی وقفه او را ، برای رهایی طبقه کارگر ، اجتماعی کردن تئوری کمونیسم علمی ،
حزب رنجبران ایران –آمریکای شمالی

Sun 10 03 2019به یاد رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم )

نشستی یادمان برگزار می شود وحضور شما ارزشمند است وغم سنگین ما را از مرگ او به نیرو تبدیل می کند.
بیش از شش دهه مبارزه بی وقفه او را ، برای رهایی طبقه کارگر ، اجتماعی کردن تئوری کمونیسم علمی ،
وحدت کمونیست ها برای ایجاد حزب واحد و بسیج ومتشکل کردن توده های ستمدیده گرامی داریم.

THORNHILL COMMUNITY CENTRE

7755 BAYVIEW AVENUE

THORNHILL, ONTARIO

L3T 4P1

SUNDAY 31 March 2019

2:00 /5:00 PM

حزب رنجبران ایران –آمریکای شمالی