عصر نو
www.asre-nou.net

سیاست گذاری هنر و فرهنگ
از فرهنگ اسلامی دهه های ۶۰ و ۷۰

در گفتگو با: فرج سرکوهی
زمان: جمعه ۲۲ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین

Mon 18 02 2019دعوت به جلسه

۴۰ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷

سیاست گذاری هنر و فرهنگ
از فرهنگ اسلامی دهه های ۶۰ و ۷۰
تا
هنر ـ کالای ابتذالِ دهه های ۸۰ و ۹۰

در گفتگو با: فرج سرکوهی

زمان: جمعه ۲۲ فوریه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین