عصر نو
www.asre-nou.net

به مناسبت سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و چهل و هشتمین سالگرد بنیان‌گذاری جنبش فدائیان خلق!

جلسه گفت و گو با بهزاد کریمی از رهبران جنبش فدائی و عضو حزب
شنبه ۲ مارس ۲۰۱۹
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) توزنتو - کانادا

Sat 16 02 2019