عصر نو
www.asre-nou.net

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
نظام هماهنگی ویرانگر

سخنرانی: ۴۰ سال پس از انقلاب ١٣٥٧
همایش فرهنگی _ سیاسی در کارگاه هانوفر آلمان

Mon 4 02 2019

مهرداد وهابی