عصر نو
www.asre-nou.net

گفتگو با دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد ‌دانشگاه در‌پاریس

درباره مسائل اقتصادی ...


Mon 28 01 2019
ترتیب این بحث‌ها در مصاحبه با این لیست متفاوت است.

۱. اقتصاد دولتی
۲. فساد سیستماتیک
۳. کسری بودجه
۴. تورم و سونامی نقدینگی
۵. رشد اقتصادی
۶. رکود و بیکاری
۷. وضعیت بانک‌ها
۸. بیمه اجتماعی
۹. محیط زیست
۱۰. نا برابری اجتماعی