عصر نو
www.asre-nou.net

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

پاسخ به شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور


Sat 22 12 2018

jebhemelli1.jpg
پیام شاد باش آن شورای محترم به مناسبت انتخابات داخلی شورای مرکزی جبهه ملی ایران موجب امتنان و سپاسگزاری اعضای شورای مرکزی گردید .
جبهه ملی ایران تلاش می کند که در این شرایط حساس و بحرانی کشور ، علیرغم تمام مشکلات موجود ، برای حفاظت از تمامیت ارضی وکیان ملی و دفاع از آزادی واستقلال و در جهت استقرار حاکمیت ملی نقش خود را ایفاء نماید .
در این تلاش ، آموزه های مصدق بزرگ و حمایت ملت آگاه و فرهیخته ایران روشنی بخش راه ماست .
با احترام

رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران – حسین موسویان

تهران – سی ام آذر ماه 1397