عصر نو
www.asre-nou.net

٢٠ سال پس از قتل های سیاسی – زنجیره ای در ایران (پائیز ١٣٧٧)
و
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

- پرستو فروهر، گزارش سفر و نگاهی به ٢٠ سال فعالیت برای دادخواهی
- مهمان شب: سپیده صفی آریان (نوازنده تار)
گرداننده: شهروز رشید
زمان: جمعه ۱۴ دسامبر۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

Wed 12 12 2018