عصر نو
www.asre-nou.net

نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست: نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی
تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۰ ماه مه ۲۰۱۸
برگزار کنندگان فعالین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم

Sat 16 06 2018ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران


نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران مهمانان در این نشست: نقی حمیدیان، پرویز نویدی، امیر ممبینی و ناصر رحیم خانی تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۰ ماه مه برگزار کنندگان فعالین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم