عصر نو
www.asre-nou.net

دعوت به سمینار
بحران فراروی تز بحران «مارکسیسم»

سخنرانان: هما پنداشته، امین قضائی و دکتر فرشید فریدونی
۲۷ ماه مه ۲۰۱۸
برگزار کننده: پژوهش جنبش های اجتماعی ایران
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

Wed 16 05 2018