عصر نو
www.asre-nou.net

نمایشگاهِ کتاب تهران بدونِ سانسور
در شهرِ گوتنبرگِ سوئد

همراه با عرضۀ کتاب‌هایِ گوناگون با تخفیفِ بالا
روزهایِ شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ ماهِ مِه
در سالنِ اجتماعاتِ هاگابیو
برگزارکنندگان:
کتابفروشی‌هایِ «اندیشه» و «خانه هنر و ادبیات»
با همکاریِ «اتحادیه سراسری ایرانیان غرب سوئد» و «ABF»

Mon 14 05 2018

نمایشگاهِ کتاب تهران بدونِ سانسور
در شهرِ گوتنبرگِ سوئد

همراه با عرضۀ کتاب‌هایِ گوناگون با تخفیفِ بالا

روزهایِ شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۲۷ ماهِ مِه

از ساعتِ ۴ تا ۸ بعدازظهر

در سالنِ اجتماعاتِ هاگابیو

(واقع در لینیه گاتان، مقابلِ ایستگاهِ پرینس گاتان)

برگزارکنندگان:

کتابفروشی‌هایِ «اندیشه» و «خانه هنر و ادبیات»

با همکاریِ «اتحادیه سراسری ایرانیان غرب سوئد» و «ABF»

*

برایِ اطلاعاتِ بیشتر، با این شماره‌ها می‌توانید تماس بگیرید:

9513607/073

و

6778815/073