عصر نو
www.asre-nou.net

نشست و گفتگو
در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

تاریخ برگزاری یکشنبه ۲۰ ماه مه ساعت ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰
مهمانان در این نشست نقی حمیدیان پرویز نویدی امیر ممبینی وناصر رحیم خانی
برگزار کنندگان فعالین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم

Thu 10 05 2018

bepish-setare2.jpg
نشست و گفتگو در باره ضرورت همگرایی نیروهای چپ در ایران

مهمانان در این نشست نقی حمیدیان پرویز نویدی امیر ممبینی وناصر رحیم خانی

تاریخ برگزاری یکشنبه ۲۰ ماه مه ساعت ۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

Sundbyberg folkets hus Sturegatan 10 مکان

برگزار کنندگان فعالین حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم