عصر نو
www.asre-nou.net

دعوت به جلسه
نگاهی به رمان «از آینه بپرس»

شهلا شفیق و بهروز شیدا

زمان: جمعه ۴ مه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین

Wed 2 05 2018

دعوت به جلسه

زنان و نوشتن زیسته ها و آموخته های من
شهلا شفیق

و

نگاهی به رمان „ از آینه بپرس"
شهروز رشید

زمان: جمعه ۴ مه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹

مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین