عصر نو
www.asre-nou.net

تصاویری از اول ماه مه در برلین


Wed 2 05 2018

امسال غرفه برلین که با پلاکارد حزب چپ ایران (فداییان خلق) آذین داده شده بود، چون سالهای گذشته محل مراجعه علاقه مندان آلمانی و ایرانی چپ ایران بود. آنها با دیدن اعلامیه حزب به فارسی و آلمانی، جویای برنامه و مشی سیاسی حزب بودند. در فضای صمیمی ایجاد شده در مقابل غرفه، پیوستن رفیق تهماسب وزیری با دختر و داماد و نوه اش به جمع، اوج صمیمیت میان برگزار کننده ها و مراجعین در بزرگداشت روز جهانی کارگر بود.

با احترام مهدی ابراهیم زاده
اول ماه مه ۲۰۱۸