عصر نو
www.asre-nou.net

بازگشت فلامینگوها به دریاچه ارومیه


Tue 1 05 2018

پارک ملی دریاچه ارومیه در سال های نچندان دور قبل از کاهش آب دریاچه میزبان هزاران پرنده نظیر فلامینگو و پلیکان بود. اما پس از کاهش آب دریاچه در سال های اخیر بدلیل افزایش غلظت نمک در آب دریاچه و نهایتا کریستالیزه شدن و بلور بستن بال و پر پرندگان این دریاچه میزبان هیچ پرنده‌ای برای زیستن نبوده است. فلامینگوهای مهاجر اغلب در مسیر مهاجرت خود در این زیستگاه امن استراحت کرده و بعد از بازیابی توان و قوای جسمانی دوباره به مهاجرت خود ادامه می دهند به تالاب های اطراف دریاچه همچون تالاب حسنلو نقده و دیگر تالاب های منطقه رهسپار می شوند شاید این توقف فلامینگو ها هرچند بصورت گذرا در دریاچه ارومیه، خود می تواند نوید بخش بهبود وضعیت و احیاء دریاچه ارومیه باشد.