عصر نو
www.asre-nou.net

طبقە کارگر وچشم انداز تحولات سیاسی در ایران

نسرین ابراهیمی: سازمان راە کارگر
رحمان حسین زادە: حزب حکمتیست
صلاح مازوجی: حزب کمونیست ایران
ایوب رحمانی: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
لندن - یکشنبە ۲۹ آوریل ۲۰۱۸

Thu 26 04 2018