عصر نو
www.asre-nou.net

روزهای کوتاه، سالهای رفته


Mon 16 04 2018

بهمن پارسا

روزهای ساکت و این هفته ها
ماه ها و سال ها بگذشت و من
آنچه می شد گفته ام از گفته ها
بیش از این باقی نمی نماند سخن
هیچ آسانتر از ین می شد مگر
گردش تاریخ را وارونه کرد؟
فرصتی گر هست ایران را نگر،
می شود با مردمی اینگونه کرد.
مهر را تقویم معنا می کند
ماه ِ هفتم یا سر آغاز ِ خزان
راه را بیراهه معنا می کند
می روی، هرگز نمی پرسی از آن.
بو بکش ، بادی زِمغرب می وزد
حاملِ بوی سموم ِ مرگ ومیر
ابلَهی دارد خیالی می پَزَد
گوش تا بشنوی شون و نفیر.

******************************************
12آوریل 2018مریلند