عصر نو
www.asre-nou.net

موریس روزنفلد

آرامشگَهِ من

مترجم کیومرث سیاه
Sun 15 04 2018

.مجو من را بدانجایی که موردان سبز می باشند
.بدانجایم نخواهی یافت، محبوبم
بیاسایم بدانجایی که
.جان ها را بخشکانند ماشین ها

.مجو من را بدانجایی که مرغان نغمه می خوانند
.بدانجایم نخواهی یافت، محبوبم
منم بَرده بدانجایی که می خوانند زنجیران
.بیاسایم بدانجا من

.مجو من را به نزدِ چشمه یِ جوشان
.بدانجایم نخواهی یافت، محبوبم
بیاسایم بدانجا که
.روان اشک ست وُ می ساید به هم دندان

وَ گَر عشقت بُوَد بی غش
بیا سویم، بیا محبوبِ نیکویم
تسلّا ده دلِ محزون وُ تاریکم
.وَ شیرین ساز آنجا را که آسایم

کیومرث سیاه
kiumarssiah@yahoo.com