عصر نو
www.asre-nou.net

مکتب عشق


Sun 15 04 2018

فروغ طیاری

Forough-Tayyai.jpg
هیچ دانی خاوران چیست؟ کجاست؟
آری آری دانم ،
خاوران وادی خاموشان نیست ،
خانه دوست انجاست.
خانه دوست شقایقزاریست ،
آتش و دود در آن میروید.
آتش عشق عطشناک رفیق ،
که سرش داد براه هدفش ،
دود آه دل بشکسته مادرو پدر ،
دود آه دل همسر
دود آه دل من ، دل تو ...
دل آنکس که در این راه قدم بردارد .
خاوران هیچ زیارتگه نیست
خاوران مکتب عشق است .
خرم انکس کآموخت رسم دلباختگی .