عصر نو
www.asre-nou.net

دعوت به سمینار:
فمینیسم و سوسیالیسم

سخنرانان: شهین نوائی و دکتر فرشید فریدونی
شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸
برگزار کننده: پژوهش جنبش های اجتماعی ایران
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

Tue 6 03 2018