عصر نو
www.asre-nou.net

چپ، فمینیسم و خیزش مردمی دی ماه ۱۳۹۶

سخنران: ژاله احمدی
با شعرخوانی صور اسرافیل
زمان جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی - برلن

Mon 5 03 2018