عصر نو
www.asre-nou.net


نگاهی به خیزش اخیر و
تاثیر آن بر تحولات آینده سیاسی در ایران

:از منظر
شیرین فامیلی، شهروز رشید، امید منتظری
زمان : جمعه ۱۶ فوریه ۲۰۱۸ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن،

Mon 12 02 2018

دعوت به جلسه فرهنگی ماه فوریه

نگاهی به خیزش اخیر و
تاثیر آن بر تحولات آینده سیاسی در ایران

:از منظر
شیرین فامیلی، شهروز رشید، امید منتظری

زمان : جمعه ۱۶ فوریه ۲۰۱۸ ، ساعت ۱۹

مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن،