عصر نو
www.asre-nou.net

فراخوان به تظاهرات
بند های زندان های ایران گسسته باد!

زمان : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ برابر با ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸ ساعت تجمع دو (۴۱) بعد از ظهر
مکان : برنس پارکن با اسپور های دو / سه/ چهار/ پنج / شش / هفت و هشت . نه /ده /یازده
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران - گوتنبرگ (سوئد)

Thu 11 01 2018