عصر نو
www.asre-nou.net

فراخوان به تظاهرات در شهر اسلو

زمان: شنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۸
محل تجمع: مقابل وزارت امور خارجه نروژ
سپس حرکت بسمت سفارت جمهوری اسلامی
کمیته حمایت از تظاهرات مردمی ایران
(متشکل از ۱۰ جریان)

Thu 4 01 2018