عصر نو
www.asre-nou.net

ندا: یادواره علی اشرف درویشیان


Sun 24 12 2017

برنامه ماه دسامبر ۲۰۱۷ ندا، یادواره نویسنده فقید علی اشرف درویشیان


NEDA-Berlin, Erinnerung an Ali Ashraf Darvishian from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.
گزارشی است از سخنرانی استاد ریموند رخشانی در باره نظریه سیستم ها و شناخت


NEDA-Berlin-Prof. Rakhshani-Systemtheorie und Kognition from NEDA-Berlin-Dr. Abbas Taheri on Vimeo.