عصر نو
www.asre-nou.net

فراخوان جامعه ايرانيان در آلمان:به ياری زلزله زدگان کرمانشاه بشتابيم

برای آنها که به ديدار خاک شتافتند ....
Sat 18 11 2017

آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آرامشی ﺧﻴالی در پناه سقفی نه چندان استوار خستگی روز را از تن به در می کردند، ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﺐ به روز نمی رﺳﺪ و ﻓﺮدايی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و روزی دﻳﮕﺮ را آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺻﺪﻫﺎ و صدﻫﺎ اﻧﺴﺎنی ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ نمی دانستند شبی ﻛﻪ ﺟاری اﺳﺖ، طلوعی دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و اين واپسین غروب ، چيزی نيست جز غروب زندگی شان.

روز یکشنبه 12 نوامبر 2017 (۲۱ آبان ماه 1396) در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه در کرمانشاه از ﺟﻤﻠﻪ در شمال غرب سرپل ذهاب و نيز جنوب غرب حلبچه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﻲ 430 ﻧﻔﺮ زﻳﺮ آوار زﻣﻴﻦ لرزه ای به شدت 7.3 رﻳﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ 7900 ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و ده ها هزار نفر ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ. ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اجدادی ﻣﺎ اﻳﺮان برایﻋﺰﻳﺰان ﺷﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎه ﭘﻮش ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در آﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی وﻫﻤﺒﺴﺘگی ژرف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮ آن است ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﻓﺮاد دﻟﺴﻮز و اﻧﺴﺎن دوست، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده کرمانشاه را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. ﻣﺎ از همه ی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ در سراسر آلمان ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ ﺗﺎ در ﭘﻴشبرد اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﺴﺎنی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻛﻤﻚ ﻫﺎی مالی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻛﻪ در ﺣﺴﺎب وﻳﮋه ای ﺑﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﮔﺮدآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﺳﻮی جامعه در اختیار نهادی مردمی و غیردولتی ﺑﺮای سازماندهی امر کمک رسانی و انجام خدمات درمانی و بهداشتی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه قرار خواهد گرفت تا شاید اﻧﺪكی از دردو رﻧﺞ ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ بکاهد.

ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻣالی ﺧﻮد را میﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

ERDBEBEN-KERM

. وارﻳﺰ ﻛﻨید

Kontoinhaber: Iranische Gemeinde in Deutschland e.V.
IBAN: DE42100100100050352108
BIC: PBNKDEFF100
Geldinstitut: Postbank Berlin
Verwendungszweck: ERDBEBEN-KERM.

در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻣالی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ اداره دارايی ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﻟﻄﻔﻦ ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ، آدرس پستی و ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﻚ مالی ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮونيکی زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:

info@iranischegemeinde.de

هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان