عصر نو
www.asre-nou.net

گفتگو با حسن حسام

در برابر رای قاطع مردم کردستان عراق، وظیفه چپ چیست؟

علی دماوندی - تلویزیون برابری
Thu 28 09 2017علی دماوندی در گفتگو با حسن حسام به بررسی رفراندم استقلال کردستان عراق پرداخته اند. اکثریت قاطع مردمان کردستان به استقلال رای آری داده اند. اینک چالشها وپیامدهای بزرگی در مقابل مردمان کردستان است. تهدیدها وهشدارهای دولتهای عراق وترکیه وجمهوری اسلامی ، مواضع سازمانهای بین المللی وقدرتهای بزرگ جهانی دراین رابطه ، نتوانست مانع از این رفراندم شود. اینک تهدیدها دول منطق