عصر نو
www.asre-nou.net

نمایشِ فیلمِ مُستندِ
لبۀ تیغ، میراثِ بازیگرانِ زن در سینمایِ ایران

تهیه‌کننده و کارگردان: بهمن مقصودلو
(با حضورِ فیلمساز)
یکشنبه ۲۴ سپتامبرِ ۲۰۱۷
ساعتِ پنج و نیمِ بعدازظهر
در فولکتس هوس مولندال
برگزارگنندگان: «خانۀ هنر و ادبیاتِ گوتنبرگ»، «انجمنِ پیام» و «انجمنِ صدایِ مهاجر»

Tue 12 09 2017