عصر نو
www.asre-nou.net

شب بزرگداشت
یادمان جانباختگان دهه ٦٠

سال پس از ترور میکونوس ٢٥
سپتامبر ١٩٩٢
زمان: شنبه ١٦ سپتامبر٢٠١٧،ساعت ١٩
مکان: کارگاه فرهنگ ه
برگزارکنندگان: کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

Mon 11 09 2017