عصر نو
www.asre-nou.net

نگاهی کوتاه به فاجعه ملی درتابستان سیاه ۶۷

«جنایت بزرگ جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷»


Wed 30 08 2017نگاهی کوتاه به فاجعه ملی درتابستان سیاه ۶۷، روزهایی که بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر ایران، توسط همین جمهوری اسلامی بوقوع پیوست

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کنشگران چپ
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ