عصر نو
www.asre-nou.net

۱۸.۵ سال حبس براى دو فعال عرب اهل شهر شوش


Sun 20 08 2017

سیدمرتضی موسوی متولد 1370 و جاسم چعب متولد 1374 دو فعال سياسى عرب از اهالی شهر شوش منطقه احمدآباد که در بهمن ماه سال 1395 توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بودند.در أواخر تيرماه سال جارى دادگاه انقلاب شهر اهواز حكم أوليه را به آنها ابلاغ كرد.


دادگاه انقلاب شهر اهواز سیدمرتضی موسوی و جاسم چعب (كعبي) را به اتهام اقدام عليه امنيت ملى محاكمه و براى سيد مرتضى موسوى 3.5 سال حبس و براى جاسم چعب 15 سال حبس حكم صادر كرد.


اين دو فعال عرب اهل شوش براى چندين هفته در بازداشتگاه اطلاعات شهر اهواز زير شدِيدترين شكنجه جسمى و روحى جهت أخذ اعترافات اجبارى قرار گرفته بودند.هر دو آنها هم اكنون در زندان فجر دزفول بسر مى برند.