عصر نو
www.asre-nou.net

سوزنهای چینی


Sat 15 07 2017

مجید نفیسی

nafisi.jpg
پزشکِ سوزنی
بر بالین من چرخ می‌زند
و شش سنجاقِ نازک‌بلند را
بر کفِ دست و پایم می‌نشاند.

از چین می‌آید
آنجا که لی‌بوی شاعر
ماه را در آب
در آغوش کشید.

"آیا پرده‌ی فرسوده‌ی چشمانم
دوباره رنگها را برخواهند گرفت
یا این تنها وهمی رنگین است؟"

شش سنجاقکِ خوشرنگ
در برابر چشمهایم می‌رقصند
و مرا به رود یانگ‌تسه می‌خوانند.

مجید نفیسی
شانزدهم نوامبر دوهزار‌و‌یک