عصر نو
www.asre-nou.net

لیلیان بوراکس نمتز*

چکامه به شاعر پارسی

به مجید نفیسی
Wed 19 04 2017

nafisi.jpg
در تاریک‌روشنی
آواز می‌دهی
از بیابان
و سکوتِ مرا می‌آکنی
با واژه‌هایی از جنسِ باران
ابر
آفتاب
ماه
و ستارگان

واژه‌های پارسیَت
برای مرگ
اندوه
عشق
و خاطره
طنین‌انداز خواهند بود
دیرزمانی پس از آنکه
صداهای دیگر همه خاموش شده‌اند

* نویسنده‌ی لهستانی‌کانادایی و بازمانده‌ی قتل عام یهودیان بدست نازیها


Ode To a Persian Poet

to Majid Naficy

In the twilight
you hail
from the wilderness
infusing my silence
with words made of rain
cloud
sun
moon
and stars

your Persian words
for death
sorrow
love and
memory
will resound long after
all other sounds have been stilled

Lillian Boraks-Nemetz *

* A Holocaust-surviving Polish-Canadian author
lillianboraks-nemetz.com