عصر نو
www.asre-nou.net

هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه - پاریس

دعوت به تظاهرات اول ماه مه در پاریس


Mon 17 04 2017

اول ماه مه روزجهانی کارگر،روزاتحاد وهمبستگی کارگران فرامی رسد.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظورآگاه ساختن افکارعمومی فرانسویان باشرایط زندگی،مطالبات ومبارزه کارگران وزحمتکشان، از همه ایرانیان آزادیخواه دعوت میکند که با شرکت در تظاهرات اول ماه پاریس پشتیبان مبارزات مردم ایران علیه استبداد حاکم بر کشور باشند.هماهنگی ایرانیان در کادر شعار های نه به جمهوری اسلامی ایران ،نه به سیاست های ضد کارگری دولت روجانی و برای آزادی فعالیت های سیاسی، سندیکائی و مدنی ایران در این تظاهرات شرکت می کند.هماهنگی ایرانیان متشکل ازگرایشات وافق های سیاسی ونظری متفاوت می باشد وافراددرآن به صفت فردی مشارکت می کنند.

هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه - پاریس

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ برابربا دوشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۷