عصر نو
www.asre-nou.net

ژاله احمدی کتاب های خود را معرفی می کند

مجموعه مقالات و سخنرانی ها
در باره جمهوری اسلامی
و
پرده قلمکار انقلاب ایران - پرونده قتل یک ملت
درباره نقش مطبوعات در انقلاب ایران
زمان : جمعه ۷ آپریل ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن

Mon 3 04 2017عوت به جلسه

ژاله احمدی کتاب های خود را معرفی می کند:

مجموعه مقالات و سخنرانی ها
در باره جمهوری اسلامی
و
پرده قلمکار انقلاب ایران - پرونده قتل یک ملت
درباره نقش مطبوعات در انقلاب ایران

زمان : جمعه ۷ آپریل ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۹

مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن