عصر نو
www.asre-nou.net


Sun 26 03 2017هزاره ی ققنوس( ساسانیان تا سامانیان) چاپ دوم

در انتشارات آمازون و گوگل
از داخل ایران با پرداخت ده هزار تومان به هرسازمان خیریه و ارسال رسید آن به آدرس زیر یک نسخه کتاب الکترونیک دریافت کنید
support@handsmedia.com
در خارج از کشور با انتشارات اچ اند اس مدیا تماس بگیرید. یا در تارنمای آمازون نام مرا در قسمت جستجو تایپ کنید:
mahmoud kavir

دوستان نازنین این کتاب روایتی است از: شکوه ایران باستان. عصر زرین ساسانی.سقوط ساسانیان. تازش تازیان. برآمدن دین نو به قدرت. پایداری ایرانیان. قیام ها و نبردها. رستاخیز ایرانیان و .... روایتی تازه و دیگر از تاریخ این هزاره ی شگفت انگیز

سبز باشید
محمود کویر
http://mahmoodkavir.com