عصر نو
www.asre-nou.net

تسلیت به خانواده ارجمند دکتر حسین اشراقی

تهران – جبهه ملی ایران
Sat 18 03 2017

jebhe.jpg
خانواده ارجمند دکتر حسین اشراقی
اعضاء وهواداران گرامی جبهه ملی ایران

درگذشت جناب آقای دکتر حسین اشراقی ، پزشک عالی مقام وانسان دوست را که از رهپویان جبهه ملی و راه مصدق بزرگ بودند ، موجب اندوه وتاسف بسیار میباشد . ما درگذشت آن انسان فرهیخته وشریف را به خانواده ارجمند ایشان وبه همه اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوئیم .
تهران – جبهه ملی ایران
27 اسفند1395