عصر نو
www.asre-nou.net

خوان ِ یغما


Tue 10 01 2017

حسن حسام

Hasan-Hesam02.jpg
در مصلای مصفای ِ این دیار
به اخلاصی ریایی
چار زانو نشستی
روزه شکستی
همکاسه با غرابان .
خوردی
خوردی
خوردی

بسیارو بی شمارو به خروار
دل ِ عاشق
جگر ِ سوخته
نان ِ خلایق
و چشم ِ دانایی

*
سرانجام
عمامه بر تابوت نشاندی
وشادی امام زمانت را
نماز وحشت خواندی
با کوله باری از نفرت ِ تاریخ
ودشنام زندگان

بیستم دی ماه هزارو سیصدو نود پنج